Viuf kirke

Tilbage til Liste over kirke

Viuf kirke

Viuf kirke

Brusk hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp over skråkantsokkel med hjørnehoveder. Koret har oprindelig haft apsis, indvendig ses en apsisbue og i murværket ses flere krumhugne kvadersten. I østgavlen ses en fornemt udført Kristusfigur med tekstbånd, med majuskelsskrift er skrevet: EGO SUM VIA VERITAS ET VITA (: jeg er vejen, sandheden og livet). Figuren og det runde vindue i østgavlen stammer formodentlig fra den oprindelige apsis. Figuren har stor lighed med skulpturerne i Øster Starup og den gambespillende engel i Gamtofte.

Norddøren er tilmuret, syddøren med profilerede kragsten er stadig i brug, på syddørens tympanon ses den tronende Kristus med bog og højre hånd hævet. I murværket ses flere romanske vinduer. Vestgavlens murværk er noget tykkere end det øvrige murværk, hvilket kunne antyde, at man har forberedt et tårnbyggeri. Vestgavlen blev ommuret i 1700-tallet med cirkulære og rundbuede blændinger. Våbenhuset er opført i sengotisk tid men er blevet stærkt omdannet i nyere tid. Tagrytteren blev opsat i 1730'erne men blev fornyet i 1888. Kirken blev restaureret i 1955, ved den lejlighed afdækkede man stolpehuller under korets gulv. Stednavnet Viuf menes at stammer fra det oldnordiske Wigoth, som betyder Vi og Gud, altså et offersted for Gud, hvilket måske antyder at steddet har været et gammelt offersted for hedenske guder.

Østgavl

Kristusfigur i østgavlens murværk

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Altertavle

Maleri af Niels Larsen Stevns

Døbefont

Kor og skib har flade lofter. Korbuen er bevaret med profilerede kragsten men er dog delvist overpudset. I korets sydmur ses et tilmuret spedalskhedsvindue, hvor man har rakt mad ud til spedalske. Alterbordets panelværk stammer fra første halvdel af 1700-tallet. Altertavlen i storbarok har vinger og topstykke med Christian VI's monogram samt dydefigurer omkring storfeltet. I storfeltet er indsat et maleri fra 1925 af Niels Larsen Stevns, Peters fiskedræt. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. En præstestol med akantusgitterværk bærer Christian VI's monogram som altertavlen. På triumfvæggen hænger et korbuekrucifiks fra o.1500. I kirken ses en senromansk gravsten med indskrift på latin: "Her hviler den unge sognepræst begravet under korsets tegn".

Tryk på nedenstående link og læs mere om Niels Larsen Stevns

Niels Larsen Stevns

Kirken indre præges stadig af en større restaurering i 1730'erne under Christian VI (1730-46), som var stærkt grebet af pietismen. Christian VI oprettede almueskoler og indførte konfirmationen i 1736, ved 200-året for Reformationen. Christian VI indførte også Stavnsbåndet i 1733 og opførte det første Christiansborg i København. Christian VI's monogram ses flere steder i kirken bl.a. på altertavlen, hvor man på fodstykket kan læse "Ophøjer Herren vor Gud og tilbeder ved hans Fødders Fodskammel, thi han er hellig", det oprindelige altertavlemaleri med den vantro Thomas er nu ophængt i kirken.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Christian VI på siden Danske konger.

Danske konger

Den romanske granitfont har glat kumme med tovstav på mundingsranden samt fod formet som en terningkapitæl. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.