Vester Torup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Vester Torup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Vester Torup kirke

Vester Han hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug, det nederste parti af syddøren kan spores i murværket. Mor nord er bevaret to rundbuevinduer med monolitoverliggere. I tårnets nordmur ses en monolitoverligger med stregkors over buetoppen Tårnet er opført i sengotisk tid. Våbenhuset er opført o.1900. I våbenhuset er opstillet et alterbord af granit med helgengrav.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med sokkel og forskelligt profilerede kragbånd. I tårnrummet er der ansats til hvælv. Altertavlen er udført o.1600, formodentlig af Tømmerby-snedkeren. Det gamle korsfæstelses-maleri er atter indsat i tavlen, et maleri fra o.1900 er nu opsat på bagsiden af altertavlen, maleriet fremstiller Kristus og Nikodemus. Prædikestolen fra o.1600 i højrenæssance har i felterne relieffer af Dåben, Korsfæstelsen, Kvinderne ved graven, Opstandelsen, Himmelfarten og Dommedag. Et korbuekrucifiks er ophængt i kirken. På triumfvæggen mod nord er ophængt en moderne collage med kors og avisartikler. Pulpituret mod vest fra 1716 har i felterne pietistiske allegori-malerier fra 1729.

I 1978-79 afdækkede G.Hellvik kalkmalerier fra o.1550 på korets nordvæg. Motivet er Den gamle og den nye lov som det ses på forsiden af Christian III's bibel. Forsiden er inspireret af to malerier, som Lucas Cranach d.y. malede i 1528. Cranach var en nær ven til Luther, og de to billeder blev centrale i fremstillingen af Luthers tanker. Begge behandler temaet Lov og Evangelium. Det ene hænger nu i Prag det andet i Gotha. Udgangspunktet er Paulus Galaterbrev (3:23-24): "Men førend troen kom, bevogtedes vi under loven, idet vi holdtes indesluttede, indtil den tro kom, som engang skulle åbenbares, så at loven er blevet os en tugtemester til Kristus, for at vi skulle blive retfærdiggjorte af tro". For Luther står ordet i centrum, og lovens ord (Det gamle Testamente) virker i det ydre, hvor imod Evangeliets ord (Det ny Testamente) virker i det indre. Loven fører til døden, Evangeliet til frelsen og til menneskets befrielse fra lovens forbandelse. Loven er livets plage men fører til Evangeliets befrielse. Mennesket er mødestedet for Loven og Evangeliet, for døden og livet.

Disse tanker udtrykkes i Altdorfers titelblad til Christian III's Bibel fra 1550. Her ses til venstre profeten Esajas, som repræsenterer den gamle pagt, til højre Johannes Døberen som repræsenterer den nye pagt. Begge taler til mennesket i midten og viser hen mod Kristus til højre. Øverst til venstre modtager Moses lovene af Gud på Sinaibjerget og øverst til højre knæler Maria foran Sinaibjerget, hvorfra en engel med kors kommer flyvende ned til hende. Nederst til venstre ser man døden som er lovens konsekvens, til højre Kristus opstandelse og sejr over døden. Mannaregnen og Kobberslangen viser, at frelsen er mulig også under loven, og de modsvares af Forkyndelsen for hyrderne i evangeliesiden. I midten sidder står et træ, der til venstre er dødt og til højre er levende, et symbol på Gamle og Ny Testamente. Under træet sidder mennesket, som det hele drejer sig om. Det er fanget mellem lovens dom over dets synder og frelsen gennem Evangeliets ord. Begge billeder af Lucas Cranach d.y. skildrer dette motiv, billedet i Prag har et menneske siddende under træet, billedet i Gotha har to mennesker, det ene i lovens side er på vej ned i Helvede, det andet i Evangeliets side går mod Kristus. Disse to billeder af Cranach bliver hovedtyper for fremstillingen af Luthers tanker om Lov og Evangelium. På billedet i Vester Torup kirke ses de fleste af disse elementer.

I buen til tårnrummet ses på nordvangen Kobberslangen, bag korset ses en knælende stifterfamilie. På sydvangen ses det nederste af Isaks ofring. I buen ses dekorativ udsmykning.

Den romanske granitfont har palmetmotiv på kummen og fod formet som en søjlebase (Mackeprang s.154 og 179). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligtstående.