Nørre Vosborg

Tilbage til forside

Vosborg nævnes første gang i slutningen af 1200-tallet, da Erik Menved afstår dele af området til ærkebispesædet. Kort tid senere nævnes brødrene Johannes og Niels Thorkildsen Bugge som ejere af jorden ved Vosborg. Niels Thorkildsen Bugges barnebarn, Niels Bugge, opførte en borg ved Felsted Kog, som ligger nærmere havet end den nuværende Nørre Vosborg. Borgen er formodentlig blevet ødelagt af havet, for i første halvdel af 1300-tallet byggede Niels Bugge Gammel Vosborg længere inde i landet. Denne borg ersættes i forbindelse med sagnet om bygmesteren, som efter færdiggørelsen rejste væk og blev indhentet af en tjener, der sagde, mester, mester tårnet hælder. Bygherren havde beordret tjeneren til at dræbe bygmesteren, hvis han vendte sig om for at se efter. Men bygmesteren vendte sig ikke om og sagde, at tårnet stod lige, men en dag ville en mand i blå kappe komme og få tårnet til at hælde. I 1532 skyllede vandet ind over borgen og fik tårnet til at hælde, dermed fik sagnet ret.

Niels Bugge var Valdemar Atterdags rådgiver efter han i 1343 blev herre i Midtjylland med hovedsæde på Hald ved Viborg. I 1357 opstod en strid mellem Valdemar og stormændene, hvis leder var Niels Bugge. I 1358 mødtes Niels Bugge med kongen i Slagelse, men parterne skiltes i vrede, og Niels Bugge blev myrdet på hjemvejen i Middelfart. Borgerne i Middelfart blev beskyldt for mordet, men det mere sandsynligt, at kongen stod bag. Niels Bugges enke sad 30 år på Vosborg, derefter overgik gården til Niels Bugges datter af første ægteskab, Kirsten Nielsdatter Bugge, der var gift med Niels Vendelbo. Efter dem blev gården overtaget af en anden datter af Niels Bugge, Ellen, der var gift med Christen Vendelbo.

Christen Vendelbo havde været gift tidligere, og i 1399 blev Vosborg overtaget af hans datter Ingeborg og hendes mand Predbjørn Podebusk. Predbjørn døde og Ingeborg giftede sig igen, hvorefter gården overgik til sønnen Klaus Podebusk. Efter Klaus Podebusk blev gården overtaget af hans søn, som også hed Prebjørn Podebusk Denne Predbjørn var medlem af rigsrådet, som havde fået betydelig magt, efter Erik af Pommern blev afsat i 1439. Predbjørn Podebusk var med til at afsætte Christian II i 1523 men blev selv fjernet i 1536, fordi han var en glødende katolik. Det nuværende Nørre Vosborg blev formodentlig opført af Predbjørn Podebusk i 1532. I 1541 døde Predbjørn Podebusk og herregården blev overtaget af datteren Jytte og hendes mand Knud Henriksen Gyldenstjerne. Knud havde været katolsk biskop i Odense men forstod, hvor det bar hen, og han vendte sig mod Christian II, da denne i 1531 søgte at generobre sin magt i Norge. Knud fik kommandoen over Frederik Is flåde, der sejlede mod Norge, og i Oslo gav han frilejdebrev til Christian II. Knud holdt dog ikke løftet, idet Christian II blev sejlet til Sønderborg og sat i fængsel. Efter reformationen mistede Knud sin bispestol i Odense men blev i stedet rigsråd, som var en magtfuld stilling.

Knud og Jyttes tredje søn, Predbjørn Gyldenstjerne, overtog gården i 1566. Predbjørn stod Christian IV meget nær og deltog i højtidelighederne omkring kongens kroning i 1596. Senere var han kongens stedfortræder, når denne rejste til udlandet. Predbjørn blev gift med Birgitte Rosenspore i 1580, og da hun døde i 1589 med Mette Hardenberg fra Skovbogård ved Rynkeby. I Ulfborg kirke står et epitafium over Predbjørn og hans to hustruer. I 1616 blev gården overtaget af Knud Gyldenstjerne og i 1626 af Jens Juel. I 1706 gled gården ud af adelens eje og overgik til familien de Leth, i 1787 gik den videre til familien Tang. I 2004 blev gården overtaget af Fonden Realdania, der vil drive gården videre som kursuscenter.

(Kilde: Jon Høgh: Nørre Vosborg. Bollerup Boghandels forlag 2004. ISBN 87 89155 47 5)

På Realea's hjemmeside, kan man læse om Nørre Vosborg, tryk på nedenstående link og find Nørre Vosborg.

Realea: ejendomme

H.C.Andersen har boet på Nørre Vosborg, på siden om H.C.Andersen fortælles om hans besøg på herregården. Siden har desuden flere artikler om Nørre Vosborg. Tryk på nedenstående link

H.C.Andersen på Børre Vosborg