Torkildstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Torkildstrup kirke

Torkildstrup kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Korets vestparti og skibet er opført i romansk tid af kløvet kamp og enkelte kridtkvadre. Koret har bevaret gesimser med rundbuefriser på nord og sydmur. I nogle af buerne ses liljeornamenter og runde skiver, hvilket er et temmelig tidligt træk. På skibets sydmur er bevaret en tilsvarende rundbuefrise, dog uden ornamenter. Den rundbuede syddør er bevaret i brug, dog noget forhugget. Den tilsvarende norddør med kragsten er tilmuret. I korets nordmur er bevaret et romansk vindue med træramme og blysprosser, i skibets nordmur ses spor efter romanske vinduer.

Koret blev på et tidspunkt forlænget mod vest, ifølge den lokale tradition i 1577, men forlængelsens østvindue og gavl kunne tyde på 1300-tallet, hvorimod præstedøren i spidsbuet spejl peger mod sengotisk tid, dateringen af denne bygningsdel er noget problematisk. Tårnet er opført i sengotisk tid, forløbet af trappetårnet mod syd viser, at tårnet har været højere. Våbenhuset er fra sengotisk tid men er noget ombygget. I tårnet hænger en klokke fra 1491 med minuskelindskrift, der skal læses fra højre mod venstre.

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Den lave romanske korbue er muligvis blevet ommuret, da koret fik indbygget hvælv i gotisk tid. Skibet fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Over hvælvet har man fundet svage kalkmalerispor fra anden halvdel af 1400-tallet. Altertavlen er udført i 1650 af Jørgen Ringnis og stafferet i 1695. I storfeltet ses et maleri af Lucie Marie Ingemann udført i 1840 og skænket til kirken i 1842, det oprindelige maleri fra 1695 hænger i tårnrummet. Prædikestolen er skåret af Jørgen Ringnis i 1640.

I kirken ses et unggotisk korbuekrucifiks fra o.1300. I korets østvæg er indmuret et sengotisk skab. På korets nordvæg er malet et epitafium over sognepræsten Christian Ludvigsen Pontoppidan. B.S.Ingemanns far, Søren Ingemann, er begravet i gulvet under korets vestfag. I kirken ses en gravsten over Jep Torbensen Sparre til Torkelstrup (død 1557) og hustru samt en gravsten over Rasmus Nielsen Lise (død 1631) og tre hustruer. På skibets nordvæg ses et maleri fra slutningen af 1600-tallet, det fremstiller Jesus bespottelse og er udført efter en radering af Rembrandt.

Den romanske granitfont er nærmest tøndeformet og har tovsnoning øverst på kummen og nederst (Mackeprang s.121). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Lolland-Falster.