Thorsager kirke

Tilbage til Liste over kirke

Thorsager kirke

Thorsager kirke

Øster Lisbjerg hr., Randers amt, Århus Stift. Djursland-Randersegnen. Kirken er formodentlig opført o.1200 af munkesten og består af apsis, retkantet kor og rundt skib. Våbenhuset mod syd og tårnunderdelen mod vest er senere tilføjelser, tårnunderdelen har båret et 18 m. højt tårn. Over rundskibet ses et firkantet centraltårn. Apsis og kor har endelisener, buefrise og savskifte. Den rundbuede sydportal er bevaret i brug, andre enkeltheder er forsvundet ved en noget hårdhændet restaurering 1877-78. I murværket er indsat tre romanske gravstene med kors.

I 1231 nævnes området som krongods, og muligvis har biskop Peder Vognsen i Århus (biskop 1191-1204) fået til opgave at stå for byggeriet. Peder Vognsen var nær slægtning til Absalon, idet hans mormor, Cecilie, var søster til Absalons far, Asser Rig, dermed var han medlem af den sjællandske Hvide-slægt, som har opført flere rundkirker på Sjælland. I modsætning til de bornholmske rundkirker, der er bygget op omkring en centralsøjle, bæres taget af fire søjler i de sjællandske rundkirker. Kirken i Bjernede på Sjælland er bygningsmæssigt nært beslægtet med kirken i Thorsager.

I 1313 byggede Erik Menved borgen på Kalø, og Thorsager kirke blev lagt ind under Kalø. Kirken var i kongens eje til 1661, da Frederik III overdrog Kalø til sin søn, Ulrik Frederik Gyldenløve, der blev gift med Marie Grubbe fra Tjele. Ægteskabet blev opløst i 1670, og begge forlod Kalø. Fra slutningen af 1600-tallet var Kalø under danske adelsfamilier frem til 1825, da M.J.Jenich fra Hamborg overtog godset. Efter 1945 blev al tysk ejendom i Danmark inddraget, og i 1949 overgik Thorsager kirke til selveje. (kilde: Kirkens brochure ved Jørgen Rasmussen). I forbindelse med kirkens 800-års jubilæum i 1999 har man udgivet bogen "Thorsager rundkirke gennem 800 år", bogen kan købes i præstegården.

Tryk på nedenstående lin og se kirkens hjemmeside.

Thorsager kirke

Sydportal

Skibet set mod øst

Kor og alterparti

Skibet set mod vest fra koret

Skibet set mod syd

Døbefont

Kirken er overhvælvet med grathvælv, apsiden har halvkuppelhvælv. Skibets midterhvælv er en senere tilføjelse, hvilket kunne tyde på, at der oprindelig har været åbent til den øvre etage, muligvis et herskabsgalleri. I Bjernede er skibets midterhvælv oprindeligt. De fire murede rundpiller har profileret sokkel med hjørneknopper og trapezkapitæl over halsring. Den oprindelige korbue er på et tidspunkt blevet udvidet. På alterbordet står et lille middelalderligt kors, kirkens altertavle fra 1878-1952 med maleri af A.Dorph er nu ophængt i skibet. Over korbuen er ophængt et sengotisk krucifiks. I korets østvindue ses et glasmaleri af Harald Borre fra 1955. Kirkens lyssætning er tegnet af Bent Exner i 1979.

Den romanske granitfont har buer på kummen og trapezformet fod (Mackeprang s.40 og 200). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Bukler.