Svostrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svostrup kirke

Svostrup kirke

Hids hr., Viborg amt, Århus stift. Østjylland og Samsø. Kirken ligger på vejen mellem Skanderborg og Viborg og har formodentlig været et naturligt bedested for vejfarende. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Murværket er i stor udstrækning omsat, så kun få detaljer er bevaret. I korgavlen er indsat en kvader med mandshoved, over hovedet ses tre huller. Hullerne kan være udhulninger efter århundreders berøring af et særligt helligt sted i kirkemuren, men huller kan også være beregnet til sprængning af stenen, idet man kom træpløkker i hullerne og hældte vand over, så træet udvidede sig og sprængte stenen, om vinteren kunne man komme vand i hullerne og proppe dem til, når vandet frøs til is, sprængtes stenen. Tårnet er opført i 1788 af kirkeejeren Jean A. Fischer til Allingågård, flere teglsten har en fisk som mærke, muligvis har Fischer haft et teglværk.

Skibet set mod øst

Tympanon over vestdør

Døbefont

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget krydshvælv. Korbuen har kragsten med rankeslyng og løve. Over skibets vestdør ses en tympanon med dobbeltløve, den blev fundet på kirkegården i 1906 og opsat på det nuværende sted. Altertavlen er et maleri af Poul Steffensen fra begyndelsen af 1900-tallet. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet, opgangen er gennem et hul i triumfvæggen.

Den romanske granitfont stammer formodentlig fra 1100-tallet. På kummen ses en figur flankeret af to løver. Den ene løve vender hovedet mod figuren, som holder dens fremstrakte pote. Den anden løve vender bagen til figuren, som holder i dens hale. På kummens anden side, modsat figuren, ses to løver som vender hovedet mod hinanden. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.