Svindinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Svindinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Svindinge kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken blev opført i 1571-78 af Christoffer Walckendorff til Glorup, som derefter lod sognets gamle kirke nedrive. Kirken består af et langhus, et tårn med saddeltag og spir samt et våbenhus mod syd, alt opført i munkesten over en høj kvaderstenssokkel. Alle gavle blev prydet med etageblændinger og kamtakker, kamtakkerne er siden blevet nedtaget.

Christoffer Walkendorff (1525-1601) var først lensmand i Bergen og siden statholder i Letland og på Gotland, inden han blev medlem af Rigsrådet. Som rigsråd var han Christian IV's formynder og blev rigshofmester i 1596. Han ligger begravet i Vor Frue kirke. Da han ikke efterlod sig børn overtog hans brorsøn Glorup og kirken. Herregården blev solgt i 1661 p. gr. a. gæld. I årene 1661-1763 var herregården under skiftende ejere til den blev købt af Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt. Kirken var i familiens eje til1929, da den overgik til selveje.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse nærmere om kirkens adelsvåben og se anetavler for de adelige. Tryk på nedenstående link og søg kirken.

Gravsten og epitafier

Langhuset og våbenhuset er dækket af flade krydshvælv. Under gjordbuernes afslutning er anbragt stenplader med relieffer, der fremstiller fantasidyr som havmænd og havfruer samt kristne symboler. I våbenhusets gavl ses lignende relieffer. Alterbordet er beklædt med kalkstensplader, hvorpå står religiøse skrifter, på forsiden ses Christoffer Walckendorffs navn og årstallet 1578 samt våben for Walkendorff og Friis. Altertavlens maleri er en kopi efter Corregio udført i 1853 af Siegwald Dahl (søn af J. C. Dahl). Den firkantede prædikestol af gotlandsk sandsten med forgyldte indskrifter i storfelterne, er fra slutningen af 1500-tallet. I kirken ses en degnestol fra 1582. På skibets sydvæg er ophængt et maleri af præsten Frederik Brandt med hustruer og børn fra 1668.

På nordvæggen over for syddøren står den gamle altertavle fra 1620, som Christoffer Walckendorff lod opsætte, den er udført i sort marmor med alabastrelieffer, i storfeltet ses en Dommedagsscene. Foran den gamle altertavle står et skib skænket af købmand Bruun Nyborg. På korets nordvæg ses en figursten over Christoffer Walckendorff og han to brødre Absalon og Jacob, Absalon døde i 1565 under slaget ved Falkenberg, Jacob døde tre år efter kirkens opførelse, på stenen ses anevåben for de tre brøde. På nordvæggen ses tillige et portrætmaleri af Christoffer Walckendorff. Under pulpituret i vestenden er ophængt en gravsten over Henning Walckendorff (død 1535) og Sidsel Friis (død 1562).

Den romanske granitfont blev erhvervet i 1929 fra Skalkendrup præstegård, hvor den havde stået i haven. Kirkens egen granitdøbefont kom på et museum i Odense i 1853 og blev erstattet af en sandstensfont.