Sværdborg kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Sværdborg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sværdborg kirke

Hammer hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp med granitkvadre ved hjørnerne og kridtkvadre omkring muråbningerne, den oprindelige bygning har formodentlig haft rundt apsis. Den tilmurede syddør kan spores i murværket. Kor og skib blev forlænget mod øst og vest i overgangstiden mellem senromansk og nygotisk tid. Sakristiet og nordkapellet samt tårnet er opført i sengotisk tid, nordkapellet har to særskilte gavle som i Præstø. I tårnets forhal er opsat figurgravsten fra 1650 over provst Poul Pedersen og hustru samt gravsten over præst Jacob Møller. Kirken blev voldsomt restaureret i 1864-69.

Altertavlen er et snitværk fra 1601, muligvis udført af Bertel Snedker fra Vordingborg, felternes figurer stammer dels fra prædikestolens lydhimmel og er dels skåret i 1869. Altertavlens vinger bærer våben for Henrik Lykke, lensmand på Vordingborg, og fru Karen Banner. Prædikestolen er samtidig med altertavlen og har figurer skåret af Abel Schrøder i 1664-65. Over korbuen er ophængt et korbuekrucifiks fra 1300-tallet. Døbefonten i sandsten er udført i 1625. Over udgangen mod vest er ophængt et malet epitafium over præsten Hans Clausen (død 1673) og hustru Maren Davidsdatter (død 1674).

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om altertavlens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S og søg Sværdborg.

Gravsten og epitafier

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i 1425-50, samtidig blev korbuen gjort spidsbuet. I hvælvet ses kalkmalerier fra 1425-50. Kalkmalerierne blev afdækket i 1869. Visse træk i den dekorative udsmykning kan minde om Morten Malers værksted, men udførelsen er ret naiv, så kalkmalerierne er næppe udført af dette værksted, motiverne er dog ret interessante trods den middelmådige udførelse. I korhvælvet ses i østkappen en Majestas, Kristus sidder i mandorla på regnbuen, han hviler fødderne på jordkloden, fra hans mund udspringer lilje og sværd, omkring mandorlaen står tilbedende personer med glorier, motivet kan minde om en Dommedag men har hverken Himmel eller Helvede, så det skal muligvis opfattes som Himmelfarten. I sydkappen ses Kongernes tilbedelse, øverst ses en engel med røgelseskar. I vestkappen ses Flugten til Ægypten og Barnemordet, mod nord ses Herodes. I nordkappen ses Bebudelsen, Besøgelsen og Fremstillingen i templet.

I skibets 1.fag ses scener fra Passionen. I østkappen ses Indtoget i Jerusalem, Gethsemane og Nadveren. I sydkappen ses Jesus for ypperstepræsten, Tilfangetagelsen og Jesus for Herodes. I vestkappen ses Tornekroningen, Piskningen og Korsbæringen. I nordkappen ses Korsfæstelsen, Opstandelsen og Nedfarten til dødsriget. På gjordbuen mellem skibets 1.fag og skibets 2.fag ses en løve og en drage.

I skibets 2.fag ses "Tegn på Dommedags komme". I sviklerne ses en Dommedagsfremstilling. Om De femten Tegn på Dommedags kan man læse i Legenda Aurea (o.1265) under Nr.1 "Herrens komme", her nævnes, at Jeronimus beskriver de femten tegn i Jødernes Historie (Jacobus de Voragine: The golden legend, Princeton university press 1993).

Nr.1 Herrens komme: … I Jødernes historie har Jeronimus fundet Femten tegn på Dommedags komme, men han fortæller ikke om de vil være sammenhængende eller de vil komme uregelmæssigt. På den første dag vil havet rejse sig over bjergene og stå som en mur. På den anden dag vil vandet falde og nærmest forsvinde. På den tredje dag vil havdyrene komme op til overfladen og brøle mod himlen, og kun Gud vil forstå deres brølen. På den fjerde dag vil havet og vandene brænde op. På den femte dag vil træer og græs udgyde blodig dug, og på den femte dag vil fuglene samles på marken, hver art på sit sted, de vil ikke spise eller drikke men frygte den kommende Dommedag. På den sjette dag vil bygninger styrte i grus. Det siges, at på denne sjette dag vil ildsprudlende tordenkiler udgå fra den nedgående sol og løbe hen over himlen til den opgående sol. På den syvende dag vil klipperne støde sammen og sprænges i fire stykker, og det siges, at hver af disse dele vil støde sammen, men intet menneske vil høre bragene, kun Gud vil høre dem. På den ottende dag vil der komme et verdensomspændende jordskælv, og det fortælles, at det vil blive så stort, at hverken mennesker eller ville kunne stå oprejst, og alt vil blive slået til jorden. På den niende dag vil jorden blive udjævnet og bjerge samt høje vil blive forvandlet til støv. På den tiende dag vil mennesker komme ud af hulerne og gå forvildede rundt uden at snakke med hinanden. På den elvte dag vil man fra sol står op til den går ned se de dødes knogler blive frilagt i gravene, så at de døde er beredt til at genopstå. På den tolvte dag vil stjerne falde ned fra himlen, de vil spredes som ildspor men atter genopstå fra deres substans. Det siges, at yderligere på den tolvte dag vil alle dyr komme ud på markerne og grynte og knurre, og de vil hverken spise eller drikke. På den trettende dag vil de levende dø for at kunne genopstå. På den fjortende dag vil himmel og jord brænde op. På den femtende dag vil en ny himmel og en ny jord skabes, og alle døde vil genopstå. …

I Sverige kan man se tre udmalinger af dette motiv bl.a. i Färlöv kirke, alle tre svenske udmalinger dateres til slutningen af 1400-tallet og har formodentlig sammenhæng med en bog med bloktryk fra 1472 hvori De femten Tegn fremstilles. I Historisk tidsskrift for Skåneland 1969 skriver Carl-Filip Mannerstråle om Färlöv kirke og de femten tegn på Dommedag. Motivet findes også i Sånga kirke og Sara kirke.

I Sværdborg kirke ser man to eller tre personer, der udpeger de forskellige tegn. Ikke alle femten tegn er beskrevet i Sværdborg og rækkefølgen er ikke fra Legenda Aurea. I østkappen ses øverst mod nord "Havet rejser sig som en mur", mod syd ses en borg med tilskuere, nederst mod nord ses "Havdyrene rejser sig og brøler", mod syd ses "Alt levende dør". I sydkappen ses øverst mod øst "Jorden opsluger menneskene" nederst mod øst ses "Byerne omstyrtes", nederst mod vest ses "Ulven flokkes med fåret og ingen kan finde føde". I vestkappen ses øverst mod syd "Det regner blod", nederst mod nord "Stjernerne falder ned fra himlen, nederst mod syd ses "Gravene åbnes". I nordkappen ses nederst mod øst "Vandene brænder", mod vest ses "Træerne sveder blod", øverst mod vest ses "Ild fortærer himmel og jord". Nederst i sviklerne ses Dommedag samt to uforklarlige scener, i vestkappens sydsvikkel ses to mænd drive en ko med en stok, i sydkappens vestsvikkel ses en bryllupscene, disse to motiver synes ikke at have tilknytning til De femten Tegn eller Dommedag.