Stubbekøbing kirke

Tilbage til Liste over kirke

Stubbekøbing kirke

Stubbekøbing kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kirken var muligvis viet til Sankt Anna i middelalderen. Kirken er præget af en hårdhændet ombygning og istandsættelse i 1881. Skibet er opført i senromansk tid overvejende af kridtsten med detaljer i munkesten. Kun det søndre sideskib, arkademuren samt østgavlen af det romanske skib er bevaret, den øvrige del af skibet er en rimelig korrekt rekonstruktion. Til skibet har knyttet sig et kor, som blev erstattet med det nuværende kor i munkesten, formodentlig efter en brand i 1200-tallet. I østgavlen sidder tre svagt spidsbuede vinduer i et murfremspring, gavltrekanten er delt i fire ligebenede trekanter ved savskifter. På korets sydside ses en lille præstedør.

Ved slutningen af 1200-tallet blev skibets vestgavl og hele nordre sideskib nedrevet, og kirken blev udvidet mod vest og nord, af den nordre udvidelse er kun bevaret et kort stykke murværk omkring skibets nordkapel. Tårnet og nordkapellerne er opført i sengotisk tid af munkesten, antagelig i anden halvdel af 1400-tallet. Skibets nordkapel har fungeret som kapel for Sankt Anna og anses for et fornemt eksempel på tidens byggekunst, det er opført af munkesten med bælter af kridtsten og har frie blændingsgavle mod øst og vest. Korets nordkapel har fungeret som kapel for Sankt Gertrud og blev opført af røde og gule munkesten i bæltemuring, den blændingsprydede gavl vender mod nord. Tårnets overdel er blevet ombygget flere gange.

I slutningen af 1800-tallet var kirken så forfalden, at man overvejede at nedrive den, men i 1881 besluttede man at lade den hovedrestaurere ved H. B. Storck og V. Ahlmann. Arkitekterne besluttede at genskabe det oprindelige nordre sideskib på de gamle fundamenter. Hele skibet blev skalmuret udvendigt og indvendigt, og korbuen blev flyttet mod nord. Tårnbuen blev delvist lukket og tårnfaget omdannet til en forhal, hvor man har opstillet flere gravsten over byens fremtrædende borgere fra 1600-tallet. Kirken blev genrestaureret i 1990-95.

Nordkapellets vestgavl

Skibet set mod øst

Triumfvæg over korbuen

Monstransskab

Prædikestol

Sankt Roccho

Højkirken hviler på en række arkadepiller, hvortil slutter sig halvsøjler med trapezkapitæler. Midterskibet er fladloftet, sideskibene hvælvede, grathvælvene i søndre sideskibs fire vestlige fag er formodentlig originale. Koret har kort efter opførelsen i 1200-tallet fået indbygget krydshvælv, der bæres af dværgsøjler i hjørnerne. Korets nordkapel har to krydshvælv og har åbnet sig mod koret ved en dobbelt åbning, ved restaureringen i 1881 blev kapellets sydfag afskilret fra nordfaget og omdannet til sakristi, nordfaget blev omdannet til ligkapel.

Altertavlen i højrenæssance er fra 1618 og er skænket af enkedronning Sofie (Christian IV's mor), da hun "regerede" på Falster. Prædikestolen er udført af Jørgen Ringnis i 1634 og er skænket af borgmester Laurits Pedersen Møenbo og hustru Anne Christensdatter, hvis billeder ses på en plade mellem stolen og lydhimlen. Døbefonten af norsk marmor er fra 1798. Korbuekrucifikset er fra o.1520. Korgitteret dateres til o.1620. I korets østvæg er indmuret et monstransskab fra o.1400 med to engle med en oblat malet på lågens yderside og en knælende gejstlig på lågens inderside. Orgelfacaden er fra 1860.

I kirken fandt man en del kalkmalerier ved restaureringen i 1881. På triumfvæggen fandt man bl.a. Kristus i mandorla flankeret af otte apostle, som dateres til sidste halvdel af 1200-tallet, da man i forbindelse med genskabelsen af det nordre sideskib ønskede at skabe symmetri i kirken skulle korbuen flyttes mod nord, derfor blev de afdækkede kalkmalerier flyttet til den nuværende position og kraftigt opmalet. I korets hvælv fandt man enkle dekorationer fra 1300-tallet og på korets østvæg våben for pave Leo X. På triumfvæggen fandt man desuden en række kalkmalerier fra1300-tallet, som blev kopieret på akvareller og derefter nedhugget p.gr.a flytningen af korbuen.

I kirken er ophængt en kopi af en akvarel fra restaureringen, her ser man helgener under gavllignende arkader og på en baggrund, der efterligner tekstiler, kalkmaleriet var 2 meter højt og 4 meter bredt og var placeret nord for korbuen. Akvarellerne fra 1881 af de nu forsvundne kalkmalerier på triumfvæggen kan ses på Nationalmuseets database, her ser man De frelste blive ført til Himmelborgen og De fordømte blive ført mod Helvedet, desuden ses Eligius mirakuløse skoning af en hest, tryk på nedenstående link for at se akvarellerne.

Akvareller fra Stubbekøbing

I skibets nordkapel afdækkede man i 1939 kalkmalerier fra o.1480, hvælvets kalkmalerier blev atter overkalket men nordvæggens blev stående fremme, her ses Martin dele sin kappe samt en biskop med kirke og Sankt Roccho, der viser sin pestbyld til englen, som helbreder Sankt Roccho.