Sønder Kirkeby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sønder Kirkeby kirke

Sønder Kirkeby kirke

Falster Sønder hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland, Falster og Møn. Kirken blev ved en hovedistandsættelse i 1865 skalmuret, hvorfor alle oprindelige dele i dag er skjult. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp og kridtsten. Af romanske enkeltheder er kun bevaret et vindue i skibets vestgavl, vinduet kan ses fra tårnets mellemstokværk. Tårnet er opført i sengotisk tid. Våbenhuset er fra 1865. Ved istandsættelsen i 1865 indsatte man en søjleportal af gotlandsk kalksten omkring syddøren, dens tidligere placering er usikker, der er muligvis tale om portalen om den tidligere norddør, portalen dateres til o.1200. I 1802 fandt man en runesten i kirkens murværk, på stenen ses et skibsbillede fra yngre vikingetid, stenen findes nu på Nationalmuseet.

Portal om syddøren fra våbenhus til skib

Skibet set mod øst

Relieffer fra Sønder Kirkeby kirke på Nationalmuseet

Relieffer fra Sønder Kirkeby kirke på Nationalmuseet

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Apsishvælvet er bevaret. Altertavlen fra 1630'erne i bruskbarok tillægges Henrik Werner, topstykket bærer våben for Magdalene Sibylle (Mecklenborg). Prædikestolen er opsat i 1630'erne. I tårnrummet ses en gravsten fra o.1550 over Mogens Falster (død 1571) og hans to hustruer Eller Rotfelt og Mette Walkendorff, den er senere blevet omhugget med relieffer af tre af hans børn. Desuden ses en gravsten over Eller Rotfelt (død 1558) og Mette Walkendorff.

På skibets nordvæg ses to gipsafstøbninger af stenrelieffer, som blev fundet af godsinspektøren på Korselitze, de var indmuret over sydportalen og var dækket af våbenhusets tag. Reliefferne kan nu ses på Nationalmuseet. Gipsafstøbningerne blev udført i 1960'erne på foranledning af kirkens præst Frimodt Krogh Nielsen (præst i Sønder Kirkeby 1959-85).

Reliefferne er udført i gotlandsk kalksten som syddørens søjleportal. På det ene relief ses den tronende Kristus flankeret af Peter med nøgle og Paulus med tekstbånd. Der er formodentlig tale om den såkaldte Traditio Legis (Nøgleoverrækkelsen), hvor Peter og Paulus får overrakt henholdsvis nøgle og bog. Motivet hænger sammen med markeringen af Pavestolens overhøjhed, hvor Paven anses for Peters direkte efterfølger. Motivet ses bl.a. på Slesvig Domkirkes Petersportal, der kan muligvis være en tilknytning. På relieffet ses teksten PETRUS WALTERUS CHRISTUS EX .. VIRGINE NATUS PAULUS (Peter, Walterus, Kristus den jomfrufødte, Paulus). Navnet Walterus tolkes som stenmesterens navn.

På det andet relief ses to stående mænd, der begge har vokslys i venstre hånd. Ved deres hoveder står deres navne, Til venstre står Toste, der holder en mønt i højre hånd. Til højre står Conrad med en kalk i højre hånd. De tolkes som henholdsvis stifter med mønt og præst med kalk. Præsten bærer messesærk og stola. De to relieffer kan måske fortælle, at storbonden Toste lod kirken bygge, Walterus var stenmesteren og den første præst hed Conradus. Conradus og Walterus er muligvis blevet udsendt fra Slesvig Domkirke.

Fonten er et importstykke fra Gotland af trekløverbuet bægerbladstype, den kan dateres til år 1300 (Mackeprang 394-95). Kummen svarer til fonten i Ønslev, foden er ny. Den oprindelige fontefod, som er let beskadiget, er af almindelig type og befinder sig nu på Nationalmuseet. På foden står en indskrift med stærkt gotiserede reliefmajuskler: HVC .. FONTEM: DEDIT IO .. PBR: ECCE: SVE: KIRKBY. AN DO MCCC (År 1300 skænkede Præsten Johannes denne font til sin kirke). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Trekløverbuede.