Rise kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rise kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rise kirke

Ærø hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolai. Kor og skib er opført i romansk tid, koret af kampesten over skråkantsokkel, skibet af kridt og frådsten iblandet en del kamp over skråkantsokkel. I korets sydmur er bevaret en tilmuret præstedør med reliefprydet tympanon, tre mandshoveder samt løve og drage, over de to søjler ses to kridtstensrelieffer, en jæger med hund og et vildsvin, der angribes af en person med spyd. Koret er blevet forlænget to gange mod øst. Skibet har bevaret sine døre, norddøren tilmuret, syddøren i brug med kilestik, glat tympanon og skråkantprofilerede kragsten. Tårn, våbenhus og udbygningen mod nord er opført i sengotisk tid. I våbenhusets sydmur er indsat en skjoldlignende kvader, som kan være et glathugget hoved.

Kirken nævnes i 1374, da Valdemar Atterdag overlod den til præsten Markvad Bull fra Bremen, og i 1377 da ribebispen Johan tilkender kirken til Knuds-brødrene i Odense, denne besiddelse blev stadfæstet af kong Oluf i 1385 (formodentlig ved Margrethe) og af flere paver.

I bogen Stenbilleder (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk, 1995 ISBN 87-17-06514-3) tolker Søren Nancke-Krogh på s.94 præstedørens tympanon som et Treenighedssymbol. De tre hoveder samt løven med en fugl på ryggen og det nederste dyr mod øst, som Nancke-Krogh tolker som en fisk, mener han har referencer til Treenigheden, Løven og fisken er Kristus-symboler, fuglen Helligånden. På s.117 behandler Nancke-Krogh de to kalkstensrelieffer over præstedørens søjler. Mod vest tolker han dyret som en gepard, mod øst ses et vildsvin med rejste børster, der angribes af en mand med spyd bagfra. Nancke-Krogh påpeger tidens generelle opfattelse af svinet som et urent dyr, der lignes med djævlen og hedninge.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Rise kirke og de øvrige kirker på Ærø.

Rise kirke

Koret blev første gang forlænget mod øst o.1375 og fik indbygget krydshvælv med rundstavsprofilerede ribber. Omkring reformationen blev koret yderligere forlænget mod øst med et krydshvælvet fag, samtidig fik skibet indbygget tre fag krydshvælv, der mod øst har hjørnetromper. Den nordlige udbygning var tidligere forbundet med skibet ved en bue og blev benyttet af kirkesøgende fra Marstal, i dag er rummet afskilret fra skibet og benyttes som ligkapel. I 1884 afdækkede man kalkmalerier fra o.1720, de blev dog ikke bevaret. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1624. I kirken er ophængt en præstetavle med portrætter af Luther og stedlige præster med angivelse af deres fødeegne.

Altertavlen er en sengotisk skabstavle med Korsfæstelsen i storfeltet omgivet af 12 scener fra Passionen, på fodstykket er anbragt et nadvermaleri fra 1600-tallet. Figurerne i Korsfæstelsen menes at stamme fra 1400-tallet, Passionens figurer menes at stamme fra 1300-tallet. På siden Danmarks middelalderlige altertavler kan man læse mere om altertavlen i Rise. Tryk på nedenstående link, vælg Fyns stift, vælg Oversigt over altertavlerne, Rise kirke finder man i kolonnen Kirker, trykker man på pilen øverst i kolonnen, arrangeres kirkerne alfabetisk, man kan også bruge browserens søgemekanisme, når man har fundet Rise kirke, trykker man på nummeret FY.12.02.01 til venstre for kirkenavnet, derved kommer man frem til altertavlen i Rise, nederst er der henvisning til detaljefotografier.

Danmarks middelalderlige altertavler

Den romanske granitfont har arkader på kummen og mandshoveder på den firkantede fod, fonten er beslægtet med arbejder af stenmesteren Bo, der bl.a. har udført en gravsten med runer i Bregninge kirke på Tåsinge (Mackeprang s.118). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.