Nors kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nors kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nors kirke

Hillerslev hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre, koret og skibets østlige del over sokkel med rundstav under skråkant, den øvrige del over skråkant. Nord og syddør er begge retkantede, den søndre er tilmuret, den nordre i brug. Desuden er den retkantede vestportal bevaret, indvendig med glat tympanonfelt under kilestik, et træk der dels peger mod den nedrevne Sankt Thøgers kirke i Vestervig og dels peger mod engelsk påvirkning. Rester af de romanske vinduer ses i murværket. I korets østgavl ses et råt tilhugget hoved over vinduet, i østgavlen ses desuden en kvader med fire fordybninger. Tårn, våbenhus og gravkapel mod nord er fra sengotisk tid. Gravkapellets gavl har tre spidsbuede højblændinger over savskifte. Murværket blev kraftigt omsat 1890-91. I tårnets nordmur ses en romansk gravsten med et forvitret reliefkors, i tårnets vestmur ses en kvader med skaktavlemønster (se Tidligere viste/Himmerland/Farsø kirke), ved tårnets sydmur står en romansk gravsten med slyngranker på kanterne (fundet 1941). Syd for tårnet ligger en romansk gravsten prydet med reliefkors og uldsaks (eller tang ?), for enderne af gravstenen er opstillet to korsprydede gavlsten. I kirkens sydmur er indsat en romansk gravsten med tovsnoet kors og sværd. I murværket ses desuden en del stenhuggerfelter.

Danmarks Naturfredningsforening har udvalgt et par naturskønne områder i nærheden af Nors kirke, tryk på nedenstående link og se disse steder.

Gode steder i Nordthy

Kor og skib har fladt loft. Væggene er afrensede, så man indvendigt ser de veltilhugne granitkvadre. Korbuen er bevaret med profilerede kragsten. En tegning af Abildgaard viser, at triumfvæggen har haft malede våben for Las Ovesen Rød og Munk med initialerne MMD og årstallet 1582. Alterbordet er opmuret af granitkvadre og med skråkantprofileret plade. Altertavlen er et maleri af A.Dorph fra 1883, rammen er tegnet af F. Uldall. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks med en figur fra o.1500 på nyt kors. Prædikestolen i renæssance fra 1590-1600 bærer våben og initialer for Lars Ovesen Rød og hans hustru D. Jensdatter Vognsen. Orgelpulpituret er fra 1641 med malerier fra 1679, på malerierne ses landskaber fra omegnen bl.a. Nors kirke. I gravkapellet mod nord ses et epitafium over oberstløjtnant Thomas Thomsen (død 1749) og hans hustru Anna Elisabeth Hofgaard død (17--), i gulvet ses en træramme, som dækker begravelsen.

Den romanske granitfont af Thybo-typen er firkløverformet med næsten lodrette sider (Mackeprang 162). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Varianter af bægerbladsfonte.