Loit kirke

Tilbage til Liste over kirke

Loit kirke

Loit kirke

Den oprindelige kampestenskirke er opført i slutningen af 1100-tallet. I nordmuren ses de oprindelige rundbuevinduer og den rundbuede norddør. Den oprindelige syddør er bevaret i brug. Vestmuren blev genopført u mursten o.1500. Det oprindelige kor bel udskiftet med den nuværende halvrunde afslutning i 1834. Våbenhuset er fra 1909.

Skib set mod øst

Kalkmalerier på skibets nordvæg

Døbefont

Kirken fremtræder nu som en salskirke med fladt loft. På nordvæggen ses kalkmalerier fra anden halvdel af 1500-tallet. Motiverne er fra Passionen. Den klassicistiske altertavle er fra 1839, maleriet er en kopi efter Boucher. Prædikestolen er fra 1525-50. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks med sidefigurer fra o.1500.

Den romanske granitfont har ranker på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte -Den sydlige gruppe.