Kværndrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kværndrup kirke

Billedserie

Billedserie med kirkens heraldik

Liste over billeder

Kværndrup kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af kamp over dobbeltsokkel af tilhugne granitkvadre. I skibets sydmur ses et oprindeligt vindue, i nordre korsarms sokkel er indsat en reliefkvader med et mandshoved, som formodentlig stammer fra den oprindelige kirke. I midten af 1400-tallet blev skibet forlænget mod vest. Kort efter år 1500 blev tårnet opført over koret mod øst p.gr.a ustabile jordbundsforhold ved vestenden, overdelen blev fornyet i 1889, da den gamle overdel blæste ned. Kirken blev hårdhændet restaureret i 1865.

Se videre på Kværndrup kirkes hjemmeside, tryk på nedenstående link

Kværndrup kirkes hjemmeside

I forbindelse med skibets forlængelse mod vest i midten af 1400-tallet fik kirken indbygget hvælv, korsarmene er tilføjet noget senere. Prædikestolen er fra 1599 og bærer våben for Laur. Brockenhuus og Karen Skram. Sandstensfonten er fra 1865. I nordkapellet står en dåbsengel fra 1700-tallet. Kirkens oprindelige romansk granitfont, står nu i Kerteminde Valgmenighedskirke, hvor den har stået siden 1865 (Mackeprang s.135).

Kirkens sengotisk fløjaltertavle med figurer blev købt af greve Gregers Ahlefeldt Laurvig Bille til Egeskov o.1900 fra en sydstysk kirke og blev overdraget til Kværndrup kirke i 1958, da kirken overgik til selveje, efter den havde hørt under Egeskov slot. Den sengotisk altertavle afløste et maleri af Johannes Jensen fra 1865 i nygotisk rammeværk, Johannes Jensens maleri hænger nu på skibets nordvæg. Den sengotiske altertavle er trefløjet, i midterskabet ses nederst Fødslen med engle og hyrder, øverst ses Kongernes tilbedelse, i fløjene ses mod nord to evangelister med bøger og to kvindehelgener, den øverste kvindehelgen bærer krone og holder formodentlig en drage i hånden, dette kunne være Margrethe, den nederste bærer en kirke, hvilket er attribut for Sankt Gertrud, men kvinden har konelind og tolkes derfor som Elisabeth af Thyringen, der skænkede Elisabethkirken i Marburg. Mod syd ses øverst Johannes Døberen med lammet og en kronet kvindehelgen med kalk, nederst ses en evangelist med bog og muligvis Katarina. Den trefløjede altertavle dateres til o.1510 og blev restaureret i 1972.

Søndre korsarm er indrettet som gravkapel for Egeskovs bygherre Frands Brockenhuus og hustru Anne Tinhuus, kapellet er skilt fra skibet ved et trægitter. I 1600-tallet blev Rigsråd Jakob Jakobsen Ulfeldt til Urup gift med Brigitta Brockenhuus, datter af Laurids Brockenhuus og Karen Skram, i 1616 overtog Jakob Jakobsen Ulfeldt Egeskov slot og indrettede kapellet til gravplads for sine forfædre, der lå i faldefærdige begravelser i Vindinge kirke. Jakob Jakobsen Ulfeldt døde i 1630, en af hans sønner var Corfits Ulfeldt.

I gravkapellet ligger gravsten for følgende: Anders Eriksen Ulfeldt til Kogsbølle (død 1453) og hustru Mette Pallesdatter Sverin (død 1485), Ebbe Andersen Ulfeldt (død 1501) og hustru Kirsten Ottersdatter Bøistrup (død 1507), Knud Ulfeldt (død 1540) og hustru Anne Hardenberg (død 1564), Rigsmarsk Frands Brockenhuus (såret ved Varberg og død ved Halmstad i 1569) og hustru Anne Tinhuus (død 1564), Laur. Brockenhuus (død 1604) og hustru Karen Skram (død 1625) samt deres to sønner. Alle sten ligger på en muret forhøjning. En gravsten for Jakob Jakobsen Ulfeldts forældre, rigsråd Jakob Ulfeldt (død 1593) og hustru Anna Flemming (død 1570), blev indsat i kapellets østvæg i 1865. På en vægtavle i kapellet er alle navnene opført med tilføjelse af Jomfru Dorothea Ulfeldt. Langs kapellets vest og sydvæg er opstillet et panel af bemalet sandsten med græsk majuskelskrift og 13 våben samt vedføjede navne. Jakob Jakobsen Ulfeldt og hans sønner ligger begravet i en gravhvælving under gravkapellet, i hvælvingen ligger også Niels Krag (død 1740) og Henrik Bille-Brahe (død 1789).

På siden Gravsten og epitafier er heraldikken i Kværdrup kirke behandlet grundigt med tilhørende anetavler. Tryk på nedenstående link vælg kirker og søg Kværndrup under K.

Gravsten og epitafier

Kirkens nuværende granitfont har stået i Egeskovs slotshave som blomsterkumme og blev skænket til Kværndrup kirke, da den overgik til selveje i 1958, den stammer formodentlig fra en kirke i området. Kummen er ottekantet, foden er firkantet med afhugne hjørner foroven. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.