Kragelund kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kragelund kirke

Kragelund kirke

Hids hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland og Djursland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel med rundstav under skråkantleddet. Koret har flad østvæg og to oprindelige vinduer, som nu er tilmurede. Begge døre med portaler er bevaret, norddøren i tilmuret tilstand. Sydportalen har fire halvsøjler med terningkapitæler og kraftige kragsten samt rundbuestik. I tympanonfeltet ses to løver, på karmstenene ses mod øst to drager om et kors og mod vest dyr og figurer i medaljoner. På tympanonens underside er hugget "Æse bød, Vagn ristede." Her er både bygherre og stenmester navngivet, hvilket er sjældent i den tidlige danske kirkekunst, men hvem Æse og Vagn var, må stå hen i det uvisse. Nordportalen har ligeledes fire halvsøjler samt et tympanonfelt med den velsignende Kristus.

Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Våbenhuset er muligvis opført af sten fra en nedbrudt kirke i Engesvang. Til opførelsen af våbenhuset har man brugt vinduesoverliggere og kragsten fra korbuen, øst for døren ses en kragsten med arkader, vest for døren ses en kragsten med to dyr omkring et kors, reliefstenen er indsat på hovedet, begrundelsen for dette kendes ikke. Kirken blev istandsat i 1964-65.

Det er formodentlig samme mester som har udført sydportalen i Kragelund og i Låsby. På østre karmsten ses to drager, som bider mod kors. På vestre karmsten fra neden ses løve med nedhængende hale, omklamrende mand og kvinde med glorier, løve med højtløftet hale og kors på ryggen (variant over korslammet) samt Helligåndsduen i øverste cirkel. I tympanonfeltet ses to hvilende løver. Parret med glorier kan tolkes som Kristus og hans brud. De omgives af dyr og drager som angriber korset. Som på Lisbjerg-alteret er budskabet: "Uden kundskab om sin skaber er mennesket kun som et umælende kreatur." I Davids salmer står: "Den som lever i herlighed, men uden forstand, han er som dyrene, der forgår". (Søren Nancke Krogh: Stenbilleder)

Tympanon over syddør

Syddør, karmsten mod øst

Skib set mod øst

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget otteribbet hvælv i sengotisk tid. I forbindelse med indbygningen af korets hvælv blev korbuen omsat, korbuens kragsten er nu indsat i våbenhusets murværk. Altertavlen er en støbejernsskulptur udført af Erik Heide i 1966. Prædikestolen er fra 1645. I norddørens niche står en Nådestol fra en sengotisk altertavle. Over nichen ses en overligger med relieffer.

Den romanske granitfont er af den vestjyske type med glat kumme og randprofil samt bægerblade nederst på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Bægerbladsfonte.