Hyllested kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hyllested kirke

Hyllested kirke

Djurs Sønder hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kirken består af romansk kor og skib i rå kampesten med fint tilhugne hjørner samt sengotisk tårn og våbenhus i rå kamp og mursten. Norddøren er tilmuret, syddøren er stadig i brug. Der ses spor af tilmurede romanske vinduer i nordmuren og korets østgavl. Skibets gavl er oprindelig mens korets kamtakgavl er nyere. Våbenhuset har fornemme blændinger fra 1500-tallet som er typiske for egnen omkring Århus. I våbenhuset ses en gravsten over sognepræst Jens Pedersen Velling (død 1655) og hans to hustruer. Bygningen gennemgik en grundig restaurering 1965-67.

Skibet set mod øst

Kor østkappe, Den rige mands middag

Kor sydkappe, Lazarus død

Kor vestkappe, Lukas

Kor nordkappe og nordvæg, Himmelborgen og Opstandelsen

Korbuen søndre vange, Gethsemane

Skib 1.fag vestkappe, Skabelsen

Skib 1.fag vestkappe, Skytte skyder efter to ugler

Skib 1.fag vestkappe, Skabelsen

Skib 1.fag nordkappe, Skabelsen af Adam og Eva

Skib 1.fag østkappe, Syndefaldet og Uddrivelsen

Skib 1.fag østkappe nordsvikkel, Man sætter hestesko på kat

Skib 1.fag sydkappe, Arbejdet

Skib 1.fag sydkappe, Arbejdet

Skibets 2.fag østkappe, Dommedag

Skibets 2.fag østkappe sydsvikkel

Skibets 2.fag sydkappe, Helvedet

Skibets 2.fag sydkappe, Helvedet

Skibets 2.fag vestkappe, Djævlerier

Skibets 2.fag vestkappe, Djævlerier

Skibets 2.fag nordkappe, Himmelborgen

Skibets 2.fag nordkappe, Himmelborgen

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Alterbordet er dækket af billedfelter, som formodentlig stammer fra et tidligere pulpitur fra 1700-tallet. Altertavlen og prædikestolen er fra begyndelsen af 1700-tallet, i altertavlen ses et maleri af Mogens Christian Thrane fra 1751, Thrane er især kendt for sine pietiske allegori-malerier i flere jyske kirker (se Midtjylland/Nørre Ørum kirke). Thranes maleri blev i 1910 erstattet af et maleri af H.H.Schou, dette er nu ophængt i kirken. I tårnbuens nordvange er indsat en gravsten over Maren Jensdatter fra slutningen af 1500-tallet.

I 1967 afdækkede Ole Hellvig kalkmalerierne i kirken. I koret fandt man flere lag malet inden for et kort tidsrum, nogle af billederne i koret samt hele udsmykningen i skibet tillægges Brarupværkstedet (1500-20). Kalkmalerier står stort set som man fandt dem uden tilføjelser.

I korhvælvets østkappe ses en bordscene der tolkes som Lazarus ved den rige mands bord og tillægges Brarupværktedet, desuden ses en vase med blomster, en lilje og et bomærke der dateres til en tidligere udmaling fra o.1475. Bordscenen skildrer den rige mand som lever overdådigt (Dødssynden Frådseri), omkring vaserne ses to af hans kvinder. På østvæggen ses rester af Nadveren. I sydkappen ses Lazarus død, Lazarus ligger død på jorden, hundene slikker hans sår, to engle bringer hans sjæl til Gudfader, som sidder med hans sjæl i hånden. En djævel i narreklæder ses lænket til en pæl måske et symbol på, at ondskaben (lasten) ikke længere har nogen magt. I vinduesnichen mod syd ses Sankt Laurentius, på sydvæggen vest for vinduet ses fragmenter af en helgen. I vestkappen sidder Lukas på et podium foran en skrivepult og skriver om lidelsen (DE PASSIONE), oksen symboliserer Lukas. I nordkappen ses foroven evangelisten Johannes. Den øvrige del af kappen er udsmykket med en besynderlig ikonografi. I midten ses en forsamling, t.v. ses en stående person og to siddende, t.h. ses en engel, muligvis kan det være Himmelborgen, men scenen er meget fragmentarisk og kan ikke tolkes. På nordvæggen ses Opstandelsen. I korbuen ses mod syd Gethsemane med teksten HIC ORATUR IESUS AD PATREM (Her beder Jesus til faderen), mod nord ses Gravlægning, bag Kristus afsjælede legeme ses t.v. Josef af Arimatæa, i midten kvinderne og t.h. Johannes.

I skibets 1.fag ses Skabelsen i vestkappen Syndefaldet, Uddrivelsen og Arbejdet. I sviklerne flere motiver fra Den omvendte (tossede) Verden. I midten troner Gud med en jordkugle i venstre hånd og højre hånd hævet til velsignelse, mod syd står Gud med sol og måne, over hans hoved ses skyer, omkring Gud ses en hest, et æsel, en okse og to hjorte, en bueskytte jager to ugler, som sidder i sydsviklen, mod nord ses en tordensky og to hoveder med åbne munde (muligvis vindene), mod nord er Gud ved at skabe havdyrene, bl.a. to havfruer, i nordsviklen ses et elskende par (Luxuria=Vellysten). I nordkappen ses Adam og Evas skabelse, mod vest bliver Adam skabt af jorden, i midten ligger Adam på jorden, Gud står med et ribben i hånden, Eva er ved at tage form øverst står Adam og Eva foran den tronende Gud, dette er dels formaningen om ikke at spise af Kundskabens træ og samtidig symbol på ægteskabets indstiftelse, under Evas skabelse ses en enhjørning, der symboliserer Maria, der er Evas modpol. I østkappen ses Syndefaldet og Uddrivelsen, Mikael uddriver Adam og Eva, bag Adam og Eva sniger slangen sig af sted, i sviklerne ses En mand hamrer hestesko på en kat og En mand skære halen af en hest, to motiver fra Den omvendte (tossede) verden, der fortæller om det svage menneskes dumheder, som indledes med Syndefaldet. I sydkappen ses Arbejdet, Adam er ved at rydde en skov, bag ham ses de første tømmerkonstruktione, Eva spinder og et barn hænger i hendes skørter, Adam er ved at pløje, ploven har stort skær og trækkes af to okser og to heste, Adam svinger pisken, ved hestene går en kat med rundpuldet hat, nederst står Adam foran et Helvedgab, måske en illustration til teksten "Han skal knuse dit hoved og hugge ham i hælen (1.Mosebog 3:15), i sviklerne ses en fugl samt to unge mænd, her er ingen sikker tolkning.

I skibets 2.fag ses i østkappen en Dommedagsmajestas, Kristus sidder tronende i mandorla, fra hans mund udspringer lilje og sværd, han flankeres af Maria og Johannes samt to basunspillende engle, nederst står de døde op af gravene, i nordsviklen ses to djævle, i sydsviklen slæbes en sjæl væk af en djævel. I sydkappen ses Helvedgabet, djævle trækker sjæle ind i Helvedgabet, oven på Helvedgabet står en spillende djævel, man kan ane endnu en musicerende djævel ved siden af ham, Tre djævle pisker en utugtig kvinde til blods, nederst ses to djævle med ildskuffer fyldt med fordømte sjæle og en gryde til at koge dem i. I vestkappen ses en smørkærningsscene. Motivet er fragmentarisk, men omhandler historien om tyvmalkningen eller mælkeharesagnet, en kvinde eller hendes djævelske hjælper forvandler sig til en hare, der malker naboens køer om natten, en djævel kommer med et mælkekar, en anden djævel med øjne på maven kommer med et kar på ryggen, den smørkærnende kvinde står i midten, kun hendes kjolekant er tilbage, hun er omgivet af djævle, scenen er modstillet Dommedag, i Nordtyskland findes en del motiver med Smørkærning i forbindelse med Helvedgabet (Riede, Marklohe og Scholen), disse steder har haft forbindelse til Danmark, motivet kendes ikke fra andre steder. I nordkappen ses Himmelborgen, Peter og de salige står foran Himmelporten, øverst på borgen ses musicerende engle, i østsviklen ses Haltefanden, en mand med træben, en fløjte og en stok, han har et Kainsmærke i panden, i vestsviklen ses en mand, som holder en hest.

Århus amt har udgivet en side om kalkmalerier i Østjylland, bl.a. i Hyllested kirke. Tryk på nedenstående link og rul frem til Hyllested kirke (s.4 på siden s.51 efter pagineringen), siden er i Pdf-format, som kræver Adobe Acrobat installeret (kan downloades gratis).

Kalkmalerier i Østjylland

På siden Sognekirke kan man se djævlefremstillingerne i Hyllested kirke. Tryk på nedenstående link, vælg Fremstillingen af djævle i Danmarks kalkmalerier, vælg Nedfarten til dødsriget og vælg Hyllested kirke.

Sognekirke

Tryk på nedenstående link og se hele kirken rundt på et 360 graders billede. Siden åbner i programmet Quick Time player, som kan downloades gratis.

Hyllested kirke

Den romanske granitfont har på kummen et par modstillede løver og et par løver om fælles hoved, den firkantede fod har tovsnoning på kanterne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løve fonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.