Humble kirke

Tilbage til Liste over kirke

Humble kirke

Humble kirke

Langelands Sønder hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten over forskelligt profileret granitsokkel. Den senromanske bygning har været udsmykket med lisener, som er bedst bevaret på korets murværk. Begge de oprindelige døre er bevaret, den tilmurede norddør flankeres af lisener, hvoraf den vestre afsluttes øverst af trappeagtigt rundled, den østre er ødelagt foroven. Syddøren er bevaret i brug og sidder i murfremspring, der øverst afsluttes af en skråkant. I skibets nord og sydmur ses tilmurede romanske vinduer.

Allerede i senromansk tid tilføjedes korsarmene mod nord og syd, den nordlige korsarm har bevaret en tilmuret rundbuedør og det meste af en oprindelig gavlblænding, den sydlige korsarm har bevaret rester af en teglstenssokkel med rundstav over to skråkanter. I præstegårdens sydmur er indmuret et skægget mandshoved i granit, som formodentlig stammer fra den senromanske kirke. I midten af 1400-tallet opførtes et tårn over den søndre korsarm, samtidig blev koret forlænget mod øst, i murværket ses korsblomstfrise af formtegl. Kirken var herredskirke i middelalderen og har været tilknyttet den nærliggende Skovsgård.

I nærheden af kirken findes en langdysse, der kaldes Kong Humbles grav. Kong Humble er en sagnkonge som nævnes hos Saxo, men graven anses i dag for at være en bronzealdergrav. På nedenstående link til Langelands turistinformation kan man læse om kirken og Kong Humbles grav.

Humble, turistinformation

Skibet set mod øst

Skibets hvælv Svastika med fødder

Døbefont

Korbuen er formodentlig blev udvidet og omformet til en spidsbue i forbindelse med korets forlængelse mod øst i midten af 1400-tallet. Korets tøndehvælv stammer fra en hovedrestaurering i 1829. I slutningen af 1400-tallet fik skibet indbygget hvælv. I hvælvet ses udsmykning af en maler fra kredsen omkring træskomaleren, bl.a. ses årstallet 1494 og et svastikategn med fødder på armene. Under alteret findes et tilmuret gravkapel for familien på Skovsgård. Altertavlen er fra 1863, billedet er malet af F. Storck efter Thorvaldsens Kristus-figur. Prædikestolen er fra slutningen af 1800-tallet i kurven felter ses trærelieffer fra o.1650.

Den romanske granitfont har akantusranke på kummen og pyramidestubfod med liljer mellem kors og hjørnehoveder (Mackeprang s.115 og 118. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.