Hover kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hover kirke

Hover kirke

Tørrild hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten. Syddøren er stadig i brug men noget udvidet, norddøren er forsvundet, i murværket ses et tilmuret rundbuevindue. Skibet er forlænget mod vest med en sengotisk tårnunderdel, som har båret et tårn, der blev nedtaget o.1850. Våbenhuset er fra sengotisk tid men er blevet stærkt omdannet i nyere tid. I 1717 opførtes et gravkapel for den Nissenske familie ved skibets nordside, kapellet blev nedrevet i 1855 men kan skimtes i murværket. Den murede klokkestabel er fra 1866, på toppen af taget ses en kanonkugle fra bombardementet af Frederiksstad i 1850. Kirken blev hovedistandsat i 1954-55.

Man ved ikke meget om kirkens ejerforhold frem til slutningen af 1400-tallet, hvor den blev overtaget af ejerne til Lerbæk, familien Brockenhuus. I 200 år hørte kirken til Lerbæk, hvorefter den blev overtaget af familien Nissen på Rugballegård, som overtog Lerbæk. Derefter hørte kirken under forskellige ejere af Lerbæk. I 1806 blev kirken solgt til sognets 70 tiendeejere, der havde kirken frem til 1913, hvor den blev overtaget af et interessantselskab af borgere i Hover sogn. I 1942 overgik kirken til selveje.

Se mere om kirken på Sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Hover kirke

Skibet set mod øst

Alter

Skibet set mod vest

Døbefont

Skibet har fladt træloft, korbuen er bevaret med profilerede kragbånd, koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Ved istandsættelsen i 1955 afdækkedes en kalkmalet apostelfigur fra senromansk tid på triumfvæggen. Skibets loft blev dekoreret i 1955 ved Mogens Jørgensen. Alterbordets panel er fra o.1600. Altertavlen i højrenæssance bærer våben for slægten Brockenhuus (Lerbæk), malerierne er udført af Mogens Jørgensen i 1968. Prædikestolen er fra 1684 og bærer våben for Nicolai Nielsen og hustru Magdalene Nissen født Boysen, ved opgangen til prædikestolen ses en sidealterniche. I kirken ses et unggotisk korbuekrucifiks fra o.1235.

Den romanske granitfont har på kummen figurfremstillinger under arkader, her ses bl.a. Tronende Kristus mellem to hellige personer, Dåben, Korsfæstelsen, en scene fra Nikolais legende og Mikaels kamp mod dragen. I mundingsrandens dekorative mønster ses et sværd (Mackeprang s.343-45). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Smågrupper og enligtstående, religiøse motiver.