Hee kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hee kirke

Hee kirke

Hind hr., Rinbgkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel, alle enkeltheder er forsvundet ved senere ombygninger og restaureringer, en norddør kan dog spores i murværket. Tårnet er opført i højromansk tid af granitkvadre over dobbeltsokkel, attisk profil over skråkant, på soklen hviler pilastre, som inddeler facaden i blændingsfelter, der mod nord og syd afsluttes øverst af tvilling-rundbuer på midtkonsol, vestfacaden har enkeltbuer omkring vestportalen, der har et par frisøjler med attiske baser og palmetprydede terningkapitæler, som peger mod stilen fra Ribe Domkirke, på vestportalens tympanon anes to modstillede løver. Over blændarkadernes top ses dværgsøjler på tårnets hjørner, mellem dværgsøjlerne ses mod nord og syd to cirkelvinduer, hver hugget i Ún granitsten, mod vest ses et vindue delt af en søjle, der bærer en dobbeltarkade, under vinduet ses to reliefkvadre med fremspringende hoved. Tårnets overdel blev fornyet i 1721 efter en nedstyrtning.

Udbygningerne mod syd er opført i sengotisk tid. Den vestlige udbygning er opført o.1460 som gravkapel for Peder Skram, i soklen mod sydvest er indsat en profileret kvader med bladranker, formodentlig en tidligere korbuekragsten. I gravkapellet står to epitafier med våben, epitafierne er dog overkalket. Den østlige udbygning er opført af kvadre fra den nedbrudte kirke i No, udbygningen kaldes fortsat No kirke og er formodentlig først opført i midten af 1500-tallet. Kirken blev hårdhændet istandsat i 1882-84 ved H.B.Storch.

Man kender intet til kirkens tidligste ejere, men kirken bærer præg af tilhørsforhold til herregården Voldborg. I 1688 nævnes, at Hing Herreds ting har været afholdt siden Hedenold ved vejen syd for kirken. Efter reformationen overgik kirken til kongen. I 1711 blev kirken solgt til Otto Rantzau, og i 1793 blev den købt af sognets indbyggere. I år 1900 overgik den til selveje.

På siden Visitvest kan man læse mere om kirkerne i Ringkøbing amt. Tryk på nedenstående link og vælg kirke.

Visitvest

Tårnet set fra syd

Kirken set fra syd

Kirken set fra syd

Søjle på tårnets nordøsthjørne

Kirken set fra vest

Tympanon over vestdøren

Søjler omkring vestdøren

Epitafium i sydkapellet

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Degnestol med våben

Dåbshimmel (1)

Dåbshimmel (2)

Stolegavle med våben (1)

Stolegavle med våben (2)

Nadverskab

Tårnbue og tårnrum

Døbefont

Kirkens inventar er præget af tilhørsforhold til herregården Voldbjerg. Kor og skib er dækket af flade bjælkelofter. Korbuen er muligvis noget omsat. Altertavlen er et billedskærerarbejde i senrenæssance fra 1635, muligvis fra samme værksted som altertavlen i Gudum, i midterfeltet ses Nadveren flankeret af evangelister og apostle, bag Nadverscenen ses Livets træ og Lovtavlerne, nederst ses adelsvåben for Niels Krag og Jytte Høg. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra 1684 med malerier i arkadefelterne. I skibet er ophængt et korbuekrucifiks fra midten af 1400-tallet. I skibet ses stolegavle med årstallet 1655 og våben for Otto Krag og Anna Rosenkrantz samt våben for Fasti og Spend. I koret står en degnestol med våben for Juel og Munk samt en rigt dekoreret præstestol. I buen mellem "No kirke" og skibet er opstillet et orgelpulpitur med malerier, der muligvis er udført af J.van Meulengracht. Over døbefonten hænger en dåbshimmel fra midten af 1600-tallet med våben for Otto Kragh og Anna Rosenkrantz.

I den vestre arkade mellem skibet og sydkapellerne er indmuret et monstransskab, på indersiden af lågen ses Kristus som smertensmand og våben for Peder Skram (død 1465) og Ellen Krag. Tårnet er forbundet med skibet ved en fladbue med kragsten, i tårnrummet ses hvælv båret af firkantede piller med kapitælbånd, tårnets nordlige rum har været opbevaringsrum for herredets arkiv, det sydlige rum har ifølge legende været tilflugtsrum for fru Ellen fra Voldborg, når hun ikke kunne forliges med sin ægtemand, fru Ellen er muligvis Ellen Krag, gift med Peder Skram.

Den romanske granitfont har bægerblade på kummen og firkantet fod med hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).