Hattstedt Mariakirke

Tilbage til Liste over kirke

Hattsted Mariakirke

Hattstedt Mariakirke

Kirkens to østlige bygningsdele (nuværende sakristi og kor) blev opført af munkesten o.1200 som kor med rundt apsis og skib, kirken nævnes første gang i 1240. I det oprindelige kors nordmur ses to romanske vinduer. I det oprindelige skibs nordmur ses den tilmurede norddør. Den oprindelige kirke er udsmykket med arkadefrise under tagudhænget, som det ses på nordsiden. Allerede i 1200-tallet blev kirken forlænget mod vest med det nuværende skib, det oprindelige skib blev ved den lejlighed omdannet til kor. Det nuværende skib er også pyntet med arkadefrise under tagudhæng, i murværket ses de spidsbuede indgangsportaler. Tårnet blev opført i slutningen af 1400-tallet af kvadre og munkesten, i 1639 blev tårnet udvidet mod nord og syd, så det flugtede med skibets flankemure, den øvre del er blevet ombygget flere gange, senest i 1976 efter en storm.

Sakristiet set fra nord

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle, nordfløjens bagside

Apostelfigurer på korets nordvæg

Døbefont

I forbindelse med vestforlængelsen i 1200-tallet, blev det oprindelige skib omdannet til kor, og den spidsbuede åbning til det nuværende skib blev korbue. I gotisk tid fik det oprindelige kor indbygget krydshvælv, hvis topsten er udformet som et Kristushoved. Det oprindelige kor er nu omdannet til sakristi ved tilmuring af den oprindelige korbue, som endnu kan ses omkring døren, på væggene har man fundet romanske kalkmalerier, som atter er blevet overkalket. Det nuværende kor og skib har fladt bjælkeloft.

Alterbordets forside er et gotisk snitværk, som kan minde om et snitværk i Schobüll. Fløjaltertavlen er udført i 1470-80, i midterfeltet ses Korsfæstelsen, i fløjene ses Jesus barndomshistorie. Ydersidens malerier er udført af Marten von Achten o.1600 efter stik af Sadeler og Goltzius, de fremstiller Johannes Døberen og Kristus. På korets nordvæg ses seks apostelfigurer fra o.1435, de har oprindelig indgået i en gruppe med 11 apostle og en tronende Kristus, som har været placeret over korbuekrucifikset, da det hang i korbuen, de øvrige figurer er forsvundet.

Prædikestolen er udført af Claus Heims i 1641, den blev skænket af Ketel Wolbersens børn til minde om deres afdøde far. I felterne ses fire scener fra Passionen, hjørnefigurerne fremstiller dyderne Tro, Håb og Kærlighed, prædikestolen har desuden haft en Moses-figur og en Johannes Døberen-figur, disse er blevet stjålet.

På skibets østvæg ses et korbuekrucifiks fra 1400-tallet. Vestpulpituret er udført af Johan Fock i 1644. På skibets nordvæg mod vest ses et epitafium over Wolber Topsen og hustru Wabbe Wolber, epitafiet er udført i 1607 af Hinrich Ringelig. På skibets nordvæg mod øst ses et epitafium fra 1653 over Katharina Ketelsen, på skibets sydvæg ses et epitafium over Volquart Ketelsen fra 1601.

Bronzedøbefonten er udført i 1647 af Lorenz Karstens fra Husum, fonten er støbt over samme form som fonten i Husum Mariakirke.

Ifølge Mackeprang har kirken en gotlandske kalkstensfont med rundbuede bægerblade fra 1200-tallet, ved besøget var den ikke synlig, og kirkens brochure nævner intet om denne font.