Föhr, Nieblum Johanneskirke

Tilbage til Liste over kirke

Johannes kirken, Föhr

Föhr, Nieblum Johanneskirke

Den nuværende kirke er en senromansk teglstenskirke med korsformet grundplan. Denne kirke har afløst en tidligere romansk stenkirke, hvoraf ses rester i murværket, stenkirken er formodentlig opført i 1100-tallet og muligvis bygget af den samme bygmester, som opførte kirkerne i Kejtum på Sild, Sankt Salvatorkirken på Pelvorm og kirken i Tatting på Ejderstedt, kirkerne ligger på en lige linje med en indbyrdes afstand på 17,6 km. Koret har apsis og tværskibe mod nord og syd. Skibet er noget bredere end koret og tårnet er lavt med tykke mure. Apsis har en oprindelig spidsbuefrise under taget, korets frise blev fornyet i 1964. Kirkens murværk har gennemgået talrige forandringer gennem tiderne, dog ses spor af oprindelige vinduer i skibets nordmur. I murværket ses granitkvadre, som stammer fra en tidligere romansk kirke på stedet.

Kirken blev hovedrestaureret i 1973-74, ved den lejlighed foretog man udgravninger, som afslørede spor efter den tidligere kirke. Denne kirke var opført af granitkvadre samt tufsten, som stammer fra Brohtal mellem Köln og Koblenz. Materialet fra Brohtal er blevet transporteret ad vandveje og findes også i Slesvig og i Jylland. I det nuværende skibs østende har man fundet fundament til et større alter. Bygningsmateriale fra den tidligere kirke kan desuden findes i de øvrige kirker på Föhr, samt i kirker på Sylt og i Leck på fastlandet. I første halvdel af 1200-tallet påbegyndtes opførelsen af den nuværende kirke, det oprindelige kor blev nedrevet og det nuværende kor med apside opført. Korets hvælv er bygget efter principper, som først blev indført i 1242. Det nordre tværskib har gotisk hvælv og må være opført senere end koret. Skibets nordmur bygger på den tidligere kirkes nordmur som er blevet forhøjet, skibets sydmur blev nybygget ved udvidelsen. Ombygningen afsluttedes med opførelsen af tårnet.

Skib set mod øst

Altertavle

Døbefont

Skibet har fladt træloft, kor og tværskibe har hvælv. Den trefløjede altertavle er udført på Bent Notkes værksted i 1487, i midterskabet ses Marias himmelkroning flankeret af Johannes Døberen og Pave Silvester samt apostle, i fløjene ses apostle, fløjenes bagsider har malet Johannes Døberens navngivelse og Johannes prædiker, i predellaen er indsat en figur, der fremstiller Kristus som smertensmand, predellaens Nadver er malet i 1753. Prædikestolen er udført af Ringerinck i1618. Herskabslogen i koret stammer fra 1772, på logen læses årstallet 1791.

I koret ses en ca. 3 meter høj figur, som fremstiller Johannes Døberen med korslam, han træder på en figur med pilgrimshat, hatten stammer dog fra baroktiden, oprindelig havde den liggende figur en krone og må tolkes som Herodes. I kirken ses desuden en række figurer, som formodentlig stammer fra sidealtre, i korets ses Peter og Paulus (o.1450), i buen mellem korsskæring og skib ses Mikael (o.1450), i søndre tværskib ses Maria med barn flankeret af Dorothea og Barbara (o.1450), i buen mellem søndre korsarm og søndre tværskib står en figur som fremstiller prinsessen fra en Sankt Jørgen-gruppe (o.1520). I søndre tværskib ses epitafium over Jacobs med kongernes tilbedelse, epitafiet er udført af Ringerinck i 1613 og blev overført fra Königsbülls kirke i 1634, da denne kirke blev skyllet i havet. I søndre tværskib ses en af de gravsten med skibe, som stenmestrene på Föhr udviklede i 1700-tallet, gravstenen er rejst over Kaptajn Dirck Cramer (død 1769) og hustru, øverst ses et skib og derunder fortæller en længere tekst om kaptajnens bedrifter.

Kirkens granitfont har en anseelig højde og må formodes at stamme fra den oprindelige kirke. På kummen ses Livets træ, som angribes af et dyr, der er halvt løve, halvt drage, en mand med sværd angriber dyret. Desuden ses to løver, som holder en mand mellem poterne, under manden ses endnu et løvehoved. Kummen har øverst rankeværk og nederst arkadefrise. På foden anes rankeværk. Fonten knytter sig tæt til fonten i Munkbrarup, formodentlig er det samme stenmester eller værksted.