Feldballe kirke

Tilbage til Liste over kirke

Feldballe kirke

Billedserie

Liste over billeder

Feldballe kirke

Djurs Sønder hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten over profileret sokkel, som dog kun er bevaret i korets murværk, under tagudhænget ses en gesims. De rundbuede og profilindfattede døre er bevaret, norddøren tilmuret. I korets murværk og på skibets nordside ses oprindelige vinduer, som er tilmuret. Styltetårnet og våbenhuset er tilføjelser fra senmiddelalderen, tårnets underum har oprindelig været åbent men blev i 1741 tilmuret mod vest og åbnet mod skibet. Våbenhuset er i to stokværk, på det øverste har man opbevaret tiendekorn. Også i Feldballe fortæller legenden, at marsk Stig Andersen ligger begravet, her under våbenhuset, men i flere kirker med tilknytning til marsk Stig hævder man at have hans grav, så legendens oplysninger er tvivlsomme. Kirken blev hovedistandsat i 1962.

I våbenhuset er ophængt nogle fotografier fra 1921, da Nationalmuseet udgravede teglovne ved Langesø. Man undersøgte de rester af sten, som man fandt ved Langesø, med munkesten fra kirken, og man kan med stor sandsynlighed sige, at kirkens teglsten er blevet brændt ved Langesø. Tilsvarende har man påvist, at Møllerup herregård ligeledes er bygget af sten fra Langesø. Møllerup blev opført af marsk Stig Andersen, som formodentlig også har ladet kirken bygge, inden han blev dømt fredløs i 1286 efter mordet på Erik Klipping.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Feldballe kirke

Wikipedia har en fyldig artikel om Fedlballe kirke. Tryk på nedenstående link og læs artiklen.

Feldballe kirke på Wikipedia

Kirken har fladt loft. Korbuen er noget udvidet. I skibets loft er opsat malede felter fra et tidligere loft fra o.1700, i felterne ses engle med skriftbånd, teksten er fra Christian III's bibel. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er skænket af Hartvig Kaas til Møllerup og hans hustru Anne Juul, hvis våben ses på prædikestolen. I korbuen er i begyndelsen af 1700-tallet opsat et korgitter med fire evangelistfigurer og Moses samt et krucifiks.

Altertavlen fra 1607 er bekostet af Hartvig Kaas til Møllerup og hans hustru Anne Juul, malerierne stammer fra 1709. På korets sydvæg ses kalkmalerier fra o.1500, man ser Sankt Jørgens kamp mod dragen, kalkmalerierne blev afdækket og restaureret i 1952 ved E. Lind. På triumfvæggen har man fundet to rækker kalkmalede våbenskjolde, disse er dog atter blevet overkalket. På korets nordvæg er opsat en gravsten med figurer og heraldik over Hartvig Kaas og Anne Juul. På korets sydvæg er opsat en gravsten fra 1682 over skriver ved Mariager kloster Laurids Jensen Bay, der boede på Skårupgård i Feldballe.

Bag alteret er indrettet et gravkapel for Elisabeth Rosenkrantz til Møllerup (død 1721) og hendes to ægtemænd, Knud Gyldenstjerne (død 1682) og Joach Schack (død 1700). Rummets vægge er beklædt med udskårne og malede egetræspaneler, hvis gravskrifter er forfattet af Elisabeth Rosnekrantz, de tre gravskrifter er flankeret af våbenskjolde.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse en fyldig forklaring på kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg kirker, vælg F og søg Feldballe.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har cylindrisk kumme, som spidser ind nedadtil, øverst og nederst på den cylindriske del ses tovsnoninger, foden er firkantet. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.