Enslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Enslev kirke

Enslev kirke

Djurs Nørre hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kirken har muligvis været viet til Sankt Nikolai i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af kridstenskvadre. Østgavlen har fire rundbuede blændarkader, hvis kapitæler er udsmykket med blade, arkaderne hviler på lisener, der er ommuret med små mursten. Kor og skib har foroven rundbuefrise, hver rundbue er hugget i Ún kvader med rifling langs bueslaget. På korets sydøsthjørne ses en reliefkvader, der fremstiller en kriger med spyd og spidsovalt skjold. Norddøren er tilmuret, de skråkantede kragsten ses i murværket. Syddøren er bevaret i brug, men er noget udvidet. I nordmuren ses kvadre med figurer og indridsninger, som dog er noget skjult af kalkningen. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid af munkesten. Tårnet er ikke bygget i forbandt med skibet. I tårnet hænger en klokke, som dateres til 1200-tallet.

Korets sydmur

Reliefsten med kriger i korets sydmur

Østgavl

Skibet set mod øst

Rytter på nordpillen mellem skibets 2. og 3.fag

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Kor og skibet har fået indbygget hvælv i sengotisk tid, samtidig blev korbuen noget udvidet og omdannet til en spidsbue. Alterbordet dækkes af et panelværk fra o.1600. Altertavlen er fra o.1650, maleriet er en kopi efter Carl Bloch fra slutningen af 1800-tallet. Prædikestolen dateres til 1583. På nordpillen mellem skibets 2. og 3.fag ses en kalkmalet kriger til hest, i østkappen ses en kalkmalet datering, som ikke kan tydes.

Den romanske granitfont har ranker på kummen og rund fod med træer og figurer, fonten tillægges stenmesteren Horder (Mackeprang s.299). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Djurslandstypen.