Diernæs kirke

Tilbage til Liste over kirke

Diernæs kirke

Diernæs kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var viet til Sankt Ursula i middelalderen. Af den oprindelige romanske kampestenskirke ses kun rester af murværket i skibets vestlige fag over hvælvet. I gotisk tid blev det romanske kor nedrevet og det nuværende langhuskor opført som forlængelse af skibet mod øst. Våbenhus og tårn er tilføjet i sengotisk tid, formodentlig som afslutning på den store ombygning, tårnet står skævt for kirkens midterakse. I 1868-69 blev kirken hovedistandsat, og man cementpudsede kirken for at spare på vedligeholdelse til kalkning. I 1988 fjernede man imidlertid cementoverfladen p.gr.a indtrængende vand, der frostsprængte murværket.

Den oprindelige romanske kirke har formodentlig afløst en tidligere kirke i Finstrup ved herregården Holstenshuus. Ifølge lokale sagn blev kirken i Finstrup nedlagt på pavens ordre, fordi herremanden havde begravet en hund i kirken. Kirken i Finstrup kan nu ses som kirkeruin.

Skibet set mod øst

Altertavle

Skab med tre figurer fra Claus Bergs værksted

Døbefont

Ved den store ombygning i gotisk tid fik kirken indbygget fire fag ottedelte hvælv. Alterbordsforsiden med arkader er fra o.1600. Fløjaltertavlens malerier er signeret R(einhold) T(im) 1634. Prædikestolen i renæssance er fra o.1625. Tre figurer fra o.1525 og tillagt Claus Bergs værksted er indsat i et nyt skab, i midterfeltet ses Lukas male Maria med barn, i fløjene ses Andreas og Anna selv tredje. I 1971-72 gennemgik kirken en større indvendig restaurering, hvor det eksisterende pulpitur blev fjernet. I 1998 blev Demant-orglet fra 1860 restaureret. I tårnrummet er indrettet gravkapel for oberst Godske Ditlev von Holsten (død 1745) og hustru Elisabeth Sophie von Knuth (død 1742), kapellet er lukket med et smedejernsgitter og i kapellet ses to sarkofager og kisteplader fra en tidligere gravhvælving under koret for familierne Banner og Schult.

Den romanske granitfont er af Vindinge-typen (Mackeprang s.111), muligvis stammer fonten fra den gamle kirke i Finstrup. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Vindinge-typen.