Brarup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brarup kirke

Brarup kirke

Falster Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falster stift. Lolland, Falster og Møn. Apsis, kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten over dobbelt skråkantsokkel, der løber af på hjørnelisener, som foroven forbindes af tandsnitgesimser. Apsis er tredelt af smalle lisener, det østlige smigede vindue er genåbnet, de to øvrige er rekonstrueret i 1911, da kirken blev restaureret. I korets sydmur ses en spidsbuet præstedør i svagt fremspring. Syddøren er i bevaret i brug men stærkt omdannet. Norddøren er bevaret i tilmuret tilstand. Norddørens portal har falset spidsbueåbning med søjlestave i falsen, over døren ses to brede rundbueblændinger med siksakmuret bind. Tårn og våbenhus er op ført i gotisk tid. Våbenhuset har etagedelt blændingsgavl, der viser påvirkning fra den sydøstsjællandske type.

Skib set mod øst

Apsis og altertavle

Korhvælv vestkappe, Evas fødsel

Skib nordvæg, Kristus for Pilatus

Triumfvæg mod nord, Mand stanges med ged

Døbefont

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv. Korets krydshvælv er oprindeligt. Skibet har bevaret fladt træloft. Fløjaltertavlen er fra o.1450, i midterskabet ses Korsfæstelsen og helgener, i fløjene ses apostle. På fløjenes forsider er bevaret den oprindelige bemaling med Maria, Johannes Evangelisten, Sankt Katarina og Johannes Døberen. Altertavlen er nært beslægtet med tavlen i Vålse kirke. På vestvæggen ses korbuekrucifiks fra o.1300. Prædikestolen er udført af Jørgen Ringnis i 1635, den har formodentlig fungeret som lektoriestol over korbuen.

I apsis ses kalkmalerier fra o.1275. Korhvælvets kalkmalerier dateres til o.1300 og tillægges Kippinge-værkstedet. På korets og skibets vægge ses kalkmalerier fra 1500-20, de tillægges Brarup-værkstedet.

I apsiskuplen ses en interessant fremstilling af Maria Himmelkroning. Udsmykningen dateres til o.1275. Dette er en af de ældste fremstillinger af Maria Himmelkroning i Danmark. Den skal formodentlig ses i sammenhæng med den stærkt stigende Mariadyrkelse, som kom med tiggermunkene. Under Himmelkroningen ses mod nord tre kvinde-helgener i kvindesiden, Sankt Katharina med hjulet, Sankt Margaretha og en nonnehelgen. Mod syd ses en biskop uden glorie og tre konger, hvoraf mindst to har glorie. Under tronstolen i Himmelkroningen ses en knælende kvinde, som sikkert er en del af stifterportrætter, den mandlige stifter mangler. På apsisbuen ses helgener i medaljoner.

Kalkmalerierne i korhvælvet dateres til o.1300 og tillægges Kippinge-værkstedet. I hvælvene ses serafer og engle med røgelseskar. I ringe ses rester fra en Skabelsesberetning bl.a. Adam og Evas skabelse. I østkappens svikler ses Abel med offerlam og Kain med kornneg. I sydkappens svikkel mod øst ses to knælende stiftere.

På korets vægge ses kalkmalerier fra 1500-20, de tillægges Brarup-værkstedet. På nordvæggen ses øverst Sankt Erasmus martyrium og Sankt Laurentius samt en korsfæstelse. Nederst ses Gravlæggelsen og rester af en Pieta. På sydvæggen ses Opstandelsen.

På skibets vægge ses kalkmalerier fra 1500-20, de tillægges Brarup-værkstedet. På Triumfvæggen ses Dommedagskristus omgivet af Maria og Johannes Døberen samt apostle. Maria fremviser sit bryst, for at minde Jesus om, hvem der har opfostret ham, en opfordring til at vise medlidenhed på Dommens dag. Nederst på triumfvæggen ses mod nord en mand, der stanges med en vædder, mod syd ses træer.

Kalkmalerierne på nordvæggen er opdelt i to friser, øverst ses scener fra Jesus barndomshistorie, nederst ses scener fra Passionen, længst mod vest ses Kællingen rider en djævel. Det påståede sammenhæng med Elmelunde-værkstedet er svært at se, hvis man sammenligner Bebudelsen i øverste bånd med Bebudelser fra Elmelunde kirke og Fanefjord kirke. I øverste bånd ses desuden Besøgelsen og Fødslen, Kongernes rejse og Kongernes tilbedelse. I Fødslen ses barnet ligge i strålekrans (Den hellige Birgittas Vision). I Nadveren sidder Judas i ond profil på tronstol foran bordet, Kristus uddeler oblater og Judas modtager Nadveren uden at have skriftet sin synd, hvorfor han er evigt fortabt I nederste bånd ses desuden Fodvasken, Stav omslynget af en slange, Judaskysset og Kristus for Pilatus. Et kakkelovnsrør har ødelagt dele af Kongernes tilbedelse. Pilatus ansigt er klart anderledes end Elmelunde-værkstedets ansigter især hvad angår øjne og næser.

På sydvæggen ses mod øst Kristoffer med Jesusbarnet, over vinduet en løve, derefter Sankt Georgs kamp mod dragen, efter døren mod vest ses fire billeder fra Adam og Evas historie, øverst Ægteskabets indstiftelse og Formaningen, nederste ses Syndefaldet og Uddrivelsen.

Den senromanske font er en gotlandsk font af bægerbladstypen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.