Brahetrolleborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brahetrolleborg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brahetrolleborg kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue. Oprindelig var den bygget som klosterkirke til cistersienserklosteret Holme kloster, det nuværende Brahetrolleborg. I 1868-69 blev kirken hårdt restaureret, bl.a. med et tykt lag cementpuds, der udslettede mange spor af bygningens historie. I 1934-35 foretog man udgravninger omkring kirken og bankede en del af cementpudsen af, hvorved man har kunnet afdække en del af kirkens bygningshistorie, desuden kan man over hvælvene finde velbevarede enkeltheder, der gør det muligt at beskrive bygningens udvikling.

Den oprindelige kirke er påbegyndt i begyndelsen af 1200-tallet og var planlagt som en treskibet korskirke med dobbeltkapeller langs korsarmenes østmure, svarende til klosterkirkerne i Sorø, Løgum og Øm. Kun koret blev fuldendt med et tredobbelt vindue forneden og derover et dobbeltvindue. Efter korets plan skulle kirken bygges i tre stokværk med arkader til sideskibe, derover triforiestokværk og vinduer øverst, hele kirken skulle dækkes af hvælv. I den nuværende herregårds østfløj findes rester af søndre korsarms kapeller, og ved nordre korsarm har man fundet syldsten, men korsarmene er aldrig blevet fuldført. I midten af 1200-tallet har man opgivet denne plan og færdiggjorde et treskibet langhus med midterskibet i samme bredde som koret og sideskibe mod nord og syd. Sideskibene er nu nedrevet, men man har fundet rester ved udgravningerne i 1934-35. I begyndelsen af 1300-tallet blev vinduesstokværket mod syd og vestgavlen afsluttet, og man påbegyndte nordsidens vinduesstokværk, mod syd og vest er de tredobbelte vinduer spidsbuede, mod nord gotiske stavværksvinduer.

Kirkens nuværende hvælv blev indbygget o.1450, i 1935 fandt man en bygningssten ved korets sydvæg, på denne står "I det herrens år 14.. mens Mads Amunsøn var abbed, blev der bygget loft over Sankt Mariæ kirke på Guds holm" den omtalte Mads Amunsøn nævnes som abbed i 1453. I 1500-tallet havde kirken en lille tagrytter over vestgavlen, i 1735 blev den afløst af et højt spir og i 1817 byggedes et våbenhus foran vestindgangen. I våbenhuset ses to romanske gravsten med korsstav, en gravsten over abbed Tue, som var abbed ved klosteret i 1400-tallet, desuden ses to sten fra 1600-tallet. På kirkegården ses den Reventlowske familiebegravelse, med kister fra to åbne begravelser i kirken, den Trolleske under kirkens vestende og den Rantzauske under koret.

Ved restaureringer i 1847 og 1868-69 blev kirkens inventar fornyet. Foran østvæggen ses en stor opbygning med alterbord og alterbillede malet af A.Thomsen i 1848, billedet flankeres af senbarokke figure, over denne alteropbygning ses et orgelpulpitur fra 1803, hvorpå er placeret et Angelorgel på 22 stemmer fra 1804, orglet blev nedtaget og rekonstrueret i 2004 og var under genopstilling ved besøget. I korets sydside ses den gamle adelsstol med våben for Brahetrolleborgs ejere efter reformationen. I korbuen er ophængt et korstræ, som er udført på Claus Bergs værksted i Odense o.1500, figuren til korstræet er ophængt i Fjenneslev kirke på Sjælland, sidefigurerne står i Tirsted kirke på Lolland. På korets sydmur er ophængt en barokfigur. Døbefonten er formgivet af Bertel Thorvaldsen og udhugget i Italien i 1806, en tilsvarende font i ler findes i Jungshoved kirke, muligvis er det Thorvaldsens model. I 1935 afdækkede man et sengotisk kalkmaleri i det blændede triforiegalleri i korets nordvæg, her ses Maria med barn.

På nedenstående hjemmeside for slægten Reventlow får man en gennemgang af den Reventlowske families historie og dens betydning for lanboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Desuden kan man finde en fyldig gennemgang af Brahetrolleborgs historie fra kloster til herregård. Se også beskrivelsen om Korinth på siden Fynsland.

Slægten Reventlow

Fynsland

Ved vestdøren står en kumme med skaft fra en granitdøbefont, som stammer fra en kirke ved Arreskovsø, denne kirke og en kirke ved Haagerup blev nedrevet i 1555, da klosterkirken overgik til at være sognekirke. I Tirsted kirke på Lolland står en font fra Brahetrolleborg kirke.