Bordelum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bordelum kirke

Bordelum kirke

Kirken er viet til Sankt Nikolaus. Apsis og en del af korets murværk stammer fra den oprindelige murstenskirke, som blev opført i 1100-tallet. I korets sydmur ses en rundbuet åbning, som nu er tilmuret, formodentlig en åbning, hvorigennem spedalske kunne modtage mad. Koret har veltilhugne hjørnekvadre af granit. Skibet består øverst af mursten og nederst af store tilhugne granitkvadre, om der er tale om materiale fra en tidligere kirke eller, at kirken er påbegyndt som en granitkirke og fuldendt med teglsten, vides ikke. Skibet er på et tidspunkt blevet forlænget mod vest, den tilmurede nordportal hører til denne tilføjelse. Skibets sydmur og vestmurens indgangsportal stammer fra 1888. Den sydlige udbygning stammer fra 1908. Det fritstående klokketårn stammer fra 1600-tallet.

Kirken er muligvis blevet opført i forbindelse med, at irske og skotske missionærer kom til Frisland for at missionere. Kirken er placeret på en skrænt ud for selve byen, stedet kaldtes Stollberg og beboerne på stedet er formodentlig flyttet ud til kysten, for at ernære sig ved fiskeri. Missionærerne byggede ofte kirkerne på hellige steder, hvor man havde dyrket de germanske guder, så den nye kristendom kunne forbindes med de tidligere hedenske guder. Stollberg (eller Stuhlberg) kan være betegnelsen for de germanske guders hjemsted. For foden af Stollberg findes en hellig kilde.

Klokketårn

Skibet set mod øst

Panelmaleri

Døbefont

Skibet har fladt træloft. Koret har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Den trefløjede eltertavle i renæssance er fra begyndelsen af 1600-tallet og menes at stamme fra kirken i Rörbeck på øen Strand, der blev ødelagt ved den store stormflodskatastrofe i 1634, predellaen er i nyrokoko. Prædikestolen blev indviet i 1633, en trappe fra koret fører op til prædikestolen gennem triumfvæggen, en tilsvarende trappe fører op til kirkens pulpitur. I kirken ses en Pastorstol fra 1600-tallet med gittervindue og malerier i felterne. På skibets sydvæg hænger et korbuekrucifiks fra slutningen af 1400-tallet. På sydvæggen ses desuden et epitafium fra 1686 for Marcus Lorentzen og hustru, hvis portrætter ses på epitafiet. Under pulpituret hænger mindetavler for sognets faldne i de to verdenskrige.

Skibets pulpitur blev opført i 1888, i felterne ses malerier fra 1684, de følger den såkaldte Fattigmandskatekismus og begynder på nordpulpituret mod vest. De første 10 billeder illustrerer De ti Bud, derefter følger tre billeder, som illustrerer Trosbekendelsen. De næste syv billeder illustrerer Fadervor, dernæst to billeder, der symboliserer Dåben og Nadveren, og serien afsluttes med fire billeder fra Peterslegenden.
1) Dansen om guldkalven og Moses med de ødelagte tavler (2. Mosebog kap.32). Det 1. Bud: Du må ikke have andre guder end mig.
2) Stening af manden der forbandede Gud (3. Mosebog kap.24 v.10). Det 2.bud: Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.
3) Prædiken i en kirke. Det 3.bud: Husk hviledagen og hold den hellig.
4) Noahs skam (1. Mosebog kap.9 v.18) Det 4.bud: Ær din far og din mor.
5) Brodermordet (1. Mosebog kap.4 v.8) Det 5.bud: Du må ikke begå drab.
6) David ser Batseba, Urias hustru (2. Samuels bog kap.11 v.2) Det 6.bud: Du må ikke bryde et ægteskab.
7) Akan gemmer tyvekoster i sit telt (Josvabogen kap.7 v.21). Det 7.bud: Du må ikke stjæle.
8) Abraham og Sara for Farao (1. Mosebog kap.12 v.10). Det 8.bud: Du må ikke vidne falsk mod din næste.
9) Akab og Jezabel røver Nabots vingård (1. Kongebog kap.21) Det 9.bud: Du må ikke begære din næstes hus.
10) Josef og Potifars hustru (1. Mosebog kap.39) Det 10.bud: Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.
11) Skabelsen, Adam og Eva i Paradiset. (1. Mosebog kap.1 v.26). Trosbekendelsens første led: Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber.
12) Korsfæstelsen (Markus kap.15 v.24). Trosbekendelsens andet led: Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
13) Pinsen, Helligånden spredes (Apostlenes gerninger kap.2 v.1). Trosbekendelsens tredje led: Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
14) Jesus fortæller, hvorledes man beder Fadervor (Matthæus kap.6 v.5). Fadervor 1.sætning: Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn,
15) Philip døber den etiopiske embedsmand (Apostlenes gerninger kap.8 v.26) Fadervor 2.sætning: komme dit rige,
16) Jesus i Gethsemane (Markus kap.14 v.32) Fadervor 3.sætning: ske din vilje, som i himlen således også på jorden;
17) Bespisningen af de 5.000 (Johannes kap.6 v.5) Fadervor 4.sætning: giv os i dag vort daglige brød,
18) Lignelsen om den gældbundne tjener (Matthæus kap.18 v.21) Fadervor 5.sætning: og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
19) Jesu fristelse i ørkenen (Matthæus kap.4 v.1) Fadervor 6.sætning: og led os ikke ind i fristelse,
20) Jesus og den samaritanske kvinde (Johannes kap.4 v.1) Fadervor 7.sætning: men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Døbefonten har ottekantet kumme på høj fod, den er udført i 1400-tallet i Namur af en sort kalksten, som man kalder Namur-marmor. Som altertavlen menes fonten at stamme fra kirken i Rörbeck på øen Strand.