Blegind kirke

Tilbage til Liste over kirke

Blegind kirke

Blegind kirke

Hjelmslev hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp og granitkvadre, især som hjørnekvadre. Den oprindelige syddør er stadig i brug og har profilerede kragsten og tympanon med to dyr omkring et træ eller en figur, tympanonrelieffet er nært beslægtet med tympanonreliefferne i Stilling og Vitved. Den tilmurede norddør har råt tilhuggen overligger. Korets nordvindue er oprindeligt, desuden ses i vestgavlen et romansk vindue med rundstav langs kanten, det har formodentlig siddet et andet sted. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Tårnet er et såkaldt styltetårn, der åbner sig mod vest ved en rundbue, kamtakgavlene har cirkelblændinger og spidsbuede højblændinger. Våbenhuset har en ganske enkel blændingsdekoration i gavlen. Da korets tag blev fornyet i 1901, fandt man 43 sølvmønter, som præsten Laurits Nielsen Torrild havde skjult under svenskerkrigen (1658-60), præsten døde i 1659. Kirken blev hovedistandsat i 1953-54.

Se sognets hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Blegind kirke

Tårnet set fra vest

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Korbuekragbånd mod nord

Korbuekragbånd mod syd

Døbefont

Den runde korbue er blevet forhøjet og gjort bredere sidst i 1400-tallet, ved den lejlighed blev de brede kragbånd indmuret i nordvæggen, ved restaureringeni 1953-54 blev de atter indsat i korbuen, kragbåndene har dyr og fugle samt vegetativ udsmykning i relief. Altertavlen fra begyndelsen af 1600-tallet har maleri af A. Dorph fra 1895. Nogle gårdmandskoner havde i slutningen af 1800-tallet set det nye alterbillede i Hørning kirke, som var en kopi efter A. Dorph, de indsamlede et beløb og bad den lokale præst om at bestille et tilsvarende alterbillede hos Dorph. Dorph svarede imidlertid, at beløbet var alt for lille, men da præsten skrev tilbage, at det ville bedrøve gårdmandskonerne, skænkede Dorph et billede til kirken, og det indsamlede beløb blev brugt til at istandsætte rammeværket. Prædikestolen blev skænket af præsten Laurits Nielsen Torrild og hustru i 1651. Dåbshimlen er fra o.1700. I korbuen hænger et lille sengotisk krucifiks fra o.1500. I korets nordvæg er indsat et epitafium over præsten Rasmus Nielsen og præsten Lauritz Nielsen Torrild samt deres hustruer. Begge er formodentlig begravet i skibet, hvor stenen lå indtil 1922. Epitafiet er formodentlig udført o.1650 mens Lauritz Nielsen Torrild og hans hustru endnu levede, idet deres dødsdatoer ikke er indhugget.

Den romanske granitfont har løvefigurer på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland -Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Varianter (Veng-Mallinggruppen), Efterligninger.