Åstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Åstrup kirke

Åstrup kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af kampesten. Den oprindelige syddør skimtes i murværket, norddøren sidder i oprindeligt leje men er noget omdannet. I skibets nordmur skimtes et oprindeligt vindue. I senmiddelalderen blev det oprindelige kor nedrevet og kirken blev forlænget mod øst som en langhuskirke. I sengotisk tid er skibet blevet forlænget mod vest, formodentlig er tårn og våbenhus blevet opført ved denne lejlighed. I 1594 lod Eiler Brockenhuus tårnet forhøje med et nu forsvundet spir, samtidig blev gravkapellet mod syd opført. Sydkapellets gavl og tårnets sydmur blev omdannet i 1765 ved Chr. Ditlev Reventlow. I 1852 fik tårn og våbenhus renæssancegavle. Ved en renovering i 1951 fandt man en sten med skålgruber i våbenhusets murværk. Kirken blev senest renoveret i 1989.

Sten med skålgruber indsat i våbenhusets murværk

Skibet set mod øst

Gravsten indsat i portalen til sydkapellet

Epitafium i sydkapellet

Gravkapel i tårnrummet

Våben på gitterværket til gravkapellet

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Ved ombygningen i senmiddelalderen fik kirken indbygget krydshvælv. Tårnrummet blev omdannet til gravkapel i 1700-tallet. Altertavlen er et maleri af J. Roed fra 1850. I korets østvæg er indsat en figursten over Jacob Brockenhuus (død 1577) og hans hustru Susanne Bølle (død 1569). I portalen til sydkapellet er indsat gravsten over Eiler Bølle til Nakkebølle (død 1534) og Claus Eriksen til Kindholm (død 1541), begge sten er fra Hans Malers værksted i Roskilde. I sydkapellet ses en figursten over Eiler Brockenhuus (død 1602), hans første hustru Berte Friis (død 1582) og to døtre samt hans anden hustru Anne Bille (død 1640) og fire børn. Under kor og sydkapel findes begravelser for Nakkebølles ejere. I tårnrummet står sarkofager for Johan Frederik Cicignon (død 1765) og hans to hustruer Erica Christine Holck (død 1744) og Sophie Amalie Sehested (død 1793). I tårnbuen er opsat et smedejernsgitter med anevåben.

På siden Gravsten og epitafier kan man se mere om kirkens gravsten samt se slægtstavler for familierne. Tryk på nedenstående link og søg Åstrup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont er stærkt ophugget, den har bølgeranker på kumme og fod, på kummen er indhugget HVICMANNE ME FECIT (:Hvichmanne gjorde mig), Mackeprang mener, det er en engelsk stenmester, som muligvis har haft et værksted i området (Mackeprang s.125). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med ranker.