Ålborg Vor Frue kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ålborg Vor Frue kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ålborg Vor Frue kirke

Fleskum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kirken er opført i 1877-78 ved arkitekt J.E. Gnudtzmann af røde mursten i nyromansk stil. Bygningen rummer dog enkelte rester fra et benediktinernonnekloster opført af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel i begyndelsen af 1100-tallet. Klosterkirken bestod af apsis, kor og skib med korsarme. Klosterkirne blev siden ombygget flere gange og i 1876 anså man bygningen for så brøstfældig, at man besluttede at rive den ned og opføre en ny. Den nuværende bygning består af apsis og et treskibet skib med korsarme. Kirkens hovedindgang er mod nord, over indgangsdøren er anbragt et relief fra 1878, Maria med barn, efter model af billedhugger F.E. Ring.

Den nuværende vestportal med reliefkvadre var oprindelig nordportal i klosterkirken. Portalen har to frisøjler med udhugne baser og kapitæler, langs rundbuen ses et zigzagbånd, der menes at være af engelsk-normannisk oprindelse. Tympanonen er ændret men har i midten en oprindelig skulptur, Sankt Peter med nøgle. I trekantgavlen foroven er indsat fem billedkvadre, Tronende Kristus, Flugten til Ægypten, Lazarus opvækkelse (eller Hyrdernes tilbedelse) samt to udyr. Nord for portalen ses en reliefkvader med Herodes, omkring Herodes ses to knælende figurer, muligvis er det Steffen Stalddreng, som bebuder Jesus fødsel for Herodes.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Ålborg Vor Frue kirke

Skibet har flade bjælkelofter. Sideskibene åbner sig mod hovedskibet ved rundbuede arkader båret af runde søjler med terningkapitæler. Altertavlen er tegnet af H.B. Storck i 1908, de samtidige malerier er udført af Frantz Schwartz, i midten ses den tornekronede Kristus, formodentlig er det motivet Ecce Homo, omkring Kristus ses folket og de jødiske præster, som tager afstand fra Kristus, yderst ses den unge og den gamle Maria. Øverst ses seks knælende engle. Indtil 1902 blev kirkens gamle altertavle ødelagt af en brand, den var et billedskærerarbejde fra 1619 af mester Claus, i korbuen ses to figurer, som stammer fra denne altertavle, Lukas og Retfærdigheden. I korbuen er opsat et korbuekrucifiks fra o.1500. Prædikestolen er udført af en snedker fra Ålborg og er skænket i 1581 af rådmand Poul Popp og hustru, figurerne over døren og på opgangen stammer muligvis fra et korgitter, udført i 1623. Den bægerformede malmfont med himmel er skænket i 1619 af Anne Maltesdatter Sehested, enke efter lensmand Ove Lunge. Orgelfacaden stammer fra 1749.

Ved opførelsen af kirken i 1877-78 indrettede man to gravkapeller. Mod nordøst findes det såkaldte Skeelske kapel, hvor man har opstillet tre epitafier samt to stenkister med Holger Skeel (død 1764) og Regitse Sophie Gyldenkrone (død 1779), de tre epitafier er over Ove Lunge (død 1601) og Anne Maltesdatter Sehested (død 1621), over Jørgen Lunge (død 1619) og Sophie Brahe (død 1659) samt over Henrik Lindenov til Gaunø (død 1656) og Sidsel Lunge. Det andet gravkapel mod sydvest kaldes det Pentzske kapel, her er opstillet to marmorsarkofager med stiftsamtmand Gotfred von Pentz (død 1726) og Maren Grotum (død 1736), i kapellet ses et epitafium over Jens Høeg og Margrethe Holck, kapellet lukkes af et smedejernsgitter fra 1641, det har siddet foran Jens Høegs nedlagte gravkapel.. Desuden ser man en række epitafier ophængt i kirken bl.a. over Severinus Olai (død 1588) samt en mindetavle fra 1582 over Bjørn Andersen Bjørn, Sidsel Ulfstand og Karen Friis.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg Å og søg Vor Frue kirkes epitafier under Ålborg.

Gravsten og epitafier