Veng kirke

Tilbage til Liste over kirke

Veng kirke

Veng kirke

Hjelmslev hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland og Samsø. Om Veng kloster vides, at det oprindelig var et benediktinerkloster bygget af Valdemar d. I's forgængere, i 1160'erne var det i alvorlig forfald og kun tre munke og en abbed opholdt sig på klosteret, hvor de førte et uordentligt levned. Derfor blev det i 1166overdraget til cistercienserne, som i 1168 flyttede til Kalvø og i 1172 til Øm, hvor de grundlagde det store kloster, som havde Veng under sig. Veng er i dag forsvundet men klosterkirken står næsten fuldt bevaret og har undgået større ombygninger under de store kirkerestaureringer i slutningen af 1800-tallet. Kirken var i middelalderen viet til treenigheden. Kirken består af romansk apsis, kor og skib med korsarmskapeller i to etager, hver med apsis. Vestenden har været underdel til et oprindeligt tårn, hvoraf man stadig ser et ejendommeligt trappehus. Tårnet over søndre korsarm og våbenhuset er senere tilføjelser. Bygmesteren har formodentlig været uddannet i England og det oprindelige byggeri dateres til 1100-25.

Alle oprindelige bygningsdele er opført af frådstenskvadre over en skråkantsokkel, der på koret indeholder en del jernal. Hovedapsiden har gesims udformet som en rullestavsfrise med kraftige, tætsiddende prydkonsoller, mod øst har den rundbuevindue, der udvendig har søjler med spiralbånd og rundstav over buen. Mod nordøst ses et cirkelvindue. Syddøren er udvidet, norddøren er tilmuret med retkantet overligger og tympanonfelt. Korsarmskapellerne har efter anglo-normannisk skik halvtårnagtige apsider mod øst. Det kvadratiske tårn har stræbepillegatige lisener og har oprindelig været højere. Overetagen har små, rigt profilerede åbninger mod skibet, der er formodentlig tale om et mindre kapel for den kongelige stifter. Tårnet over søndre korsarm er formodentlig opført i sengotisk tid samtidig med, at man nedrev det øverste af vesttårnet. Våbenhuset blev ligeledes opført i sengotisk tid, men præges nu af en kraftig ombygning i 1792.

I 1767 blev Wengegaard, som hørte til Kongens ryttergods, solgt til amtmand Friedrich Ludwig von Woida. Wengegaard havde oprindelig været ladegård til Veng kloster. Den nye ejer opkaldte gården Sophiendal efter sin hustru Frederica Anne Sophie Adeler. Da von Woida døde i 1778 blev den søndre korsarm indrettet til begravelseskapel. Ved samme lejlighed blev kirken istandsat. Over våbenhusets dør er opsat en sandstenstavle, der minder om Frederica Anne Sophie Adelers indsats for kirkens bevarelse. I 1888 blev kisterne begravet under søndre korsarms gulv, hvorefter rummet atter blev inddraget i kirkerummet.

Apsidens østvindue med snoede søjler

Skibet set mod øst

Korbuens nordvange og korets nordvæg med nicher

Apsisbuen mod syd med snoet søjle

Døbefont

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv, den brede apsisbue ledsages af rundstav over hjørnesøjler med spiralbånd og blokkapitæler. Korets sidevægge er prydet med vægblændinger i to etager, nederst fem dybe, rundbuede nicher, der adskilles af næsten frie søjler, øverst seks flade, rundbuede blændarkader. Korsarmskapellernes underetager er forbundet med skibet ved arkader med hulkantede kragbånd. Korbuen flankeres af tre par trekvartsøjler med høje sammenvoksede tragtkapitæler, der danner vederlag for tre rundstave.

Kor og skibe fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, den nordre korsarm har bjælkeloft og små vinduer i apsis og i ydermuren. Der er konstateret rester af romanske kalkmalerier i apsis og i korets arkadeblændinger, de er atter blevet overkalket, i søndre korsarms sydkappe ses dog dekorativ udsmykning. Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet med maleri fra 1655. Prædikestolen er ligeledes fra begyndelsen af 1600-tallet.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen (Mackeprang 250). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type -Varianter (Veng-Mallinggruppen).