Torslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Torslev kirke (Øster Han hr.)

Torslev kirke (Øster Han hr.)

Øster Han hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Den rundbuede norddør er bevaret i brug, syddøren er tilmuret, i korets nordmur har man genåbnet præstedøren i 1895. I skibet er to romanske vinduer i brug. En romansk gravsten med Livstræet og navnet Thormod er indmuret i skibets sydmur. På Nationalmuseet opbevares en tympanon med evangelistsymboler for Matthæus og Johannes (engel og fugl) samt en karmsten med søjle, der har mandshoved øverst. Foran østmuren ligger bygningsdele, som muligvis kan være dele af en romansk vestportal. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og tårnet opført, tårnets øvre del blev ommuret i 1841. De sengotiske bygninger står på en profileret granitsokkel, der ligesom en indmuret søjlebase kan tænkes at stamme fra et romansk tårn med søjleforhal. Våbenhuset er fra o.1870. Kirken bærer præg af tilknytning til den nærliggende herregård Kokkedal.

Skibet set mod øst

Skib 3.fag østkappe mod nord

Skib 3.fag østkappe mod syd

Døbefont

Den runde korbue med profileret kragbånd og sokkel er bevaret. Altertavlen er opsat i 1654 og bærer fædrene og mødrene våben for Karen Galde til Kokkedal. I tavlen er benyttet figurer fra en sengotisk altertavle, som ifølge en lokal tradition skulle stamme fra Karen Galdes besiddelser i Skåne. Alterskranken af smedejern er fra o.1700. I koret ses to figurgravsten over Erik Banner til Kokkedal (død 1483) og sønnen rigsmarsk Erik Banner (død 1554) med hans to hustruer Mette Nielsdatter Rosenkrantz (død 1533) og Margrete Henriksdatter Gyldenstjerne (død 1554). På rigsmarsk Erik Banners gravsten ses våben for Banner og Gøye (Erik Banners anevåben), Rosenkrantz og Thot (Mette Nielsdatters anevåben) samt Gyldenstjerne og Bille (Margrete Henriksdatters anevåben).

Prædikestolen er fra 1654 og bærer apostelfigurer fra samme sengotiske altertavle, som altertavlens figurer stammer fra. Fire stolegavle bærer årstallet 1665 og våben for Børge Rosenkrantz og Karen Galde. I 1698 lod Ingeborg Skeel tårnrummet indrette som gravkapel, gravkapellet er nu sløjfet, men to sandstensepitafier og smedejernsdøren med våben er bevaret.

I hvælvet ses fragmenter af sengotiske kalkmalerier, som må være afdækket i nyere tid. De danske kirker (Gad 1970) og Saxtorph (1997) nævner ikke kalkmalerierne, Danmarks kalkmalerier (Politiken 2002) nævner kalkmalerierne i Torslev. I korhvælvet og i hvælvet i skibets 3.fag ses ranker og våben samt en løve. I skibets 2.fag ses i østkapperne Peter med nøgle og Andreas med skråkors, nederst ses fragmenter af tekst. I skibets 1.fag ses i østkapperne svage spor af ornamenter, måske tekstkartoucher. Kalkmalerierne i Torslev er næsten identiske med kalkmalerierne i den nærliggende Lerup kirke. Det må formodes, at kalkmalerierne i begge kirker er udført under eller umiddelbart efter rigsmarsk Erik Banner i første halvdel af 1500-tallet.

I skibets 3.fag ses i østkappen mod nord våben for Bille, som formodentlig står for Margrete Gyldenstjernes mor, Karen Bille, altså anevåben for Erik Banners 2. hustru Margrete. I østkappen mod syd ses våben for Banner (mod nord) og Gyldenstjerne (mod syd), våbnet for Banner må stå for Erik Banner, våbnet for Gyldenstjerne kan stå for faderen til Margrete Henriksdatter, Henrik Knudsen Gyldenstjerne til Restrup. Erik Banner og Margrete døde begge i 1554 hvorfor det må antages, at udsmykningen er udført før 1554 og efter 1533, da Erik Banners første hustru døde. Våbnene i Torslev kirke markerer primært Margrete Henriksdatter, våbnene i Lerup kirke markerer primært Erik Banner og sekundært hans første hustru, Mette Nielsdatter, om de er udført før 1533 kan være svært at sige, men da udsmykningerne i Lerup og Torslev kirke er ret identiske kunne man tænke sig, at begravelsen af Mette Nielsdatter har foregået i Lerup og brylluppet mellem Erik Banner og Margrethe Henriksdatter har foregået i Torslev, men andre forbindelser er også mulige. (Tolkningen af våbenskjoldene er udført af bibliotekar Ane Krogh Nielsen).

Den romanske granitfont har to omløbende rundstave under mundingsranden og på den firkantede fod kors i arkader samt løver. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.