Oversigt over C.N. Overgaards liv og værker
udarbejdet af Ib Sandahl for Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune

Tilbage til Hovedside

1851

Født: 19. maj 1851 i Stjær sogn ved Århus
Forældre: gårdejer Niels Jensen Overgaard og Abelone Christensen

1865-1869

4 år i malerlære hos malermester Chr. C. A. Weber i København

1869

Dimitteret i december 1869 fra Teknisk Institut til Akademiet

1870-1879

Gennemgik Akademiets Skoler fra januar 1870 - juni 1879

1873-1876

Studierejse til Wien, Lilleasien, Ægypten

1873

Arbejdede hos dekorationsmaler Pietro Isella i Wien

1878-1883

Lærer ved Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder

1879

Afgang fra Akademiet i juni 1879 som Maler

1879

Gift: 18. november 1879 i Stjær med Ane Margrethe Nielsen

Frederiksborg Slot, Hillerød
Div. udsmykningsopgaver
Loftsmaleri i Stue 31, "Stjernehimlen med dyrekredsen, omgivet af
Grisaillefigurer"(Leonora Christine værelset - Tycho Brahe værelset)
Loftsmaleri i Runddelen ved Konseilgangen. Plafondmaleri "Christian V, for åsyn udyrene vige"

1879

(Imiterede gobeliner til Riddersalen, oliemaling på groft tøj) på grundlag af Heinr. Hansens og C. F. Lunds skitser af van Manders tapeter, som brændte ved Frederiksborg Slots brand i 1859
Div. tegninger og imiterede gobeliner findes på Frederiksborgmuseets Arkiv.

1882

Eremitageslottet, Dyrehaven. Restaurering af Loftsmaleri, Plafondmaleri i Kongens Kabinet, "Diana"

1882-1883

Assistent ved undervisningen i Akademiets Perspektivklasse

1882-1883

Sct. Matthæuskirken, København. CNO malede hele baggrunden til H. Olriks altervæg, "Bjergprædiken"

1883-1909

Assistent ved undervisningen i Akademiets Alm. Forberedelsesklasse (Dagskole)

Ledede sammen med Axel Hou en privat Tegneskole

1883

Herregården Borreby, Skelskør
(Div. væg- og loftsdekorationer måske er tårnværelset og køkkenet bevaret ?)

1883

Kopi af Boucher-Gobelin s.m. Knud Larsen (original gobelin fandtes dengang i Kong Georgs Palæ, København)

Grosserer A. Gaméls bolig, København (Tegning til broderede stolebetræk i Frederik II. stil)

1886

Charlottenborg 1886, CNO udstiller for første gang, Dameportræt, (ejer godsejer Castenskjold på Borreby)

1886

Adresse: Aabenraa 33

1886

Kunstnerisk vejleder for Hofdekorationsmalerne Bernh Schrøder, Nielsen og Hansen
Udkast til møbler og anden kunstindustri
Møbelbetræk til Frknerne Kristiane Konstantin-Hansen og Bindesbølls Broderi-Forretning

1886

Østbirk Kirkegaard, dekorativ bemaling af Mindesten over Peder Skram

1886 ?

Børsen, København (6 loftsmalerier i Læseværelset, "Ugens 6 dage")

1888

Besøger Gripsholm slot, Sverige

1888

Kongelig Adresse, Kjøbstædernes Album, i anledning af Kong Christian IX. Regeringsjubilæum
4 malede forsatser ved for- og bagside, "Agerdyrkning, Industri, Handel Skibsfart"

1888

Den nordiske udstilling i København, 1888. Udsmykning (emiterede gobeliner) af "Det mindre Kongeværelse

1889

Fredensborg Slot, Fredensborg. Restaurering af Loftsmaleri i Den røde sal, Plafondmaleri "Danmark"

1889

Verdensudstillingen i Paris 1899. Kopi af Boucher-Gobelin (se 1883), udstillet i Den danske Afdeling

1890-1891

Nykøbing Mors Kirke. Indvendig dekoration af kirken (loft ?)

1890-1894

Frederikskirken - Marmorkirken, København. Udsmykning af kirkens kuppel med malerier af de 12 apostle efter skitser af Henrik Olrik og Anton Dorph, "Paulus, Tomas, Matthæus, Simon, Judas Taddæus, Andreas, Peter, Johannes den ældre, Filip, Bartholomæus og Johannes den yngre. Div. selvstændige udsmykningsopgaver bl.a. 12 engle over Apostelbillederne og 12 kirkelige billeder under skriftbånd. Udsmykning ved alter (og orgel)

1892

Gyldenlædertapeter tegnet af CNO

1892

Erichsen's Palæ - Danske Bank, København. Restaurering af rumudsmykningen, under opsyn af CNO
CNO opfinder et system til løft af et loft.

1892

Helligåndskirken, København. (Glasmaleri bag alter, "Himlens port", skænket af enkefru P. M. Schulstad)

1892

Næsbyholm Gods. (Restaurering af bemalet loft, der senere er brændt)

1893

Jesuskirken, Valby. 12 glasmalerier i skibet, "Moses, David, Esejas, Jeremias, Ezeciels, Daniel, S. Jacobus Bapt., S. Paulus, S. Jacobus minor, Petrus, Marcus, Lucas"

1894

Frederikskirken - Marmorkirken, København. Glasmaleri "Hierterne opad" opsat, gave fra CNO og glarmester Aug Duvier, sandsynligvis tegnet af CNO

1894

Ridder af Dannebrogsordenen, tildelt CNO, 12. november 1894, efter indstilling af arkitekt Meldahl, "for det farefulde arbejde", under Frederikskirkens - Marmorkirkens kuppel.

1896

Stjær Kirke. Altertavle, maleri: "Kristus, kommer hid til mig"

1896

Malmøudstillingen 1896, Den danske Afdeling, (Kunstudstilling). Udstillet, Glasmaleri til Snedslev Kirke, "Kristi Daab", bestilt af kammerherre Barner.

1898

Snedslev Kirke. Glasmaleri i kirkens skib mod vest, "Kristi Daab"

1898

Forsøg med farvet glas m.v. i samarbejde med kunstnerne J. P. Pedersen, Kraul, Fugl, Hammann m.fl. samt glarmester Engstrøm.

1898

Omtale af nogle glasmalerier i private huse, ?

1898

Sct. Petri Kirke, København. 2 glasmalerier, " Peters fornægtelse og Kristus og Synderinden"

1898

Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. 3 glasmalerier, "Palmesøndag, Langfredag og Paaskedag". 2 glasvinduer.

1898

Vonsild Kirke. Malet frise (efter Thorvaldsen ?) over korbuen, s. m. Carl Pedersen, "Korsegang", herunder: STRAFFEN . LAA . PAA . HAM . AT . VI . SKULLE. HAVE . FRED . OG . I . HANS . SAAR . ER . LÆGEDOM . FOR . OS .

1898-1899

Glorup Slotskapel, Østfyn. 5 glasmalerier, "Den sidste Nadver, Moses og Mannaunderet", "Offerlammet, Abraham ofrer Isak", "Helligåndsduen, Jesus, Maria Bebudelse", "Jesus på Korset, Jesus fødsel i stalden", "Gud Fader, Søn og Helligånd, Opstandelsen"

1900

Køber huset "Stenhøj" i Taastrup Stationsby

1900-1928

Frederiksborg Slot, Hillerød. Ansat som fastlønnet kunstnerisk leder for vævningen af "rigtige" gobeliner til Riddersalen, i stedet for de "imiterede" som CNO tidligere havde malet.

1900

Hellerup Kirke, Hellerup. (Kunstnerisk udsmykning af kirkens kor) Glasmaleri bag alteret, "Lovsyngende Engel", skænket af konsul Carl Lund

1900-1901

Odd - Fellow Palæet, København (Rumudsmykning af Store Sal)

1901

Valgt ind i Bestyrelsen af Taastrup Kommunalforening

1901

Sct. Nicolai Kirke, Vejle. 4 glasmalerier bag alteret, "Jesus fødsel, barndom, dåb og fristelse, Lidelse og Korsfæstelse I & II, Opstandelse og Himmelfart", skænket af 4 Vejleborgere, Fabrikant I. C. Christensen, Fabrikant C. M. Hess, Direktør J. Thisted og Mølleejer H. Hansen-Møller

1901

Sct. Andreaskirken, København. "Rosen" Glasmaleri, "Jesus omgivet af de 4 evangelistsymboler", skænket af Kommandørinde Albreck

1901-1902

Københavns Rådhus. Kunstnerisk leder for rumudsmykningen af Borgerrepræsentantsalen.

1902

CNO fremlagde i Kommunalforeningen tegninger til en kirke ved Taastrup Station. Der nedsattes et kirkeudvalg med bl.a. CNO som medlem

1903

Ballerup Kirke. Glasmaleri i sideskibets østvindue (opr. i korets østvindue, flyttet i løbet af 1930'erne). Øverst: "Helligåndens komme", midten: "Jesu opstandelse", nederst: "Jesu fødsel", som symboler på kirkeårets tre højtider, Pinse, Påske og Jul. Glasmaleriet skænket 1885 af fru Karen Larsen fra Lundegården på Jonstrupvej, blev først udført og opsat i 1903. Tegnet af professor Albert Jensen og udført af C. N. Overgaard.

1906

Foraarsudstillingen 1906, Charlottenborg. 2 portrætter (?)

1906

Ribe Domkirke, Ribe (Udkast til 2 glasmalerier, på foranledning af Jacob A. Riis). Karton til det ene, "Den fortabte Søn", 1:1 opsat i Taastrup Nykirke

1907

Foraarsudstillingen 1907, Charlottenborg. Dameportræt (ejer C. Jürs, Wien) (?), "Malerpotten", Jubilæumssølvbæger (?), En Sølvnakkekam (?) .

1907

Taastrup Nykirke, Taastrup. Kunstnerisk ansvarlig for kirkens indre udsmykning. Dekoration sammen med medhjælper Erik Andersen. Dekoration af kirkens kor. Dekoration af kirkens skib. Alterkors i træ, i dag opsat på hvælving. Kirkeskib, skænket af CNO.

1907

Atelier: Amaliegade

1908

Sundby Kirke, København. 6 glasmalerier i kirkens skib, "Jesu fødsel, Jesus i Gethsemane Have, Jesus som Herren og dommen, Jesus og Synderinden, Korsfæstelsen og Opvækkelsen af Jairus' datter"

1908

Foraarsudstillingen 1908, Charlottenborg. 2 portrætskitser (?)

1908

Taastrup Nykirke. Alterdug efter tegning af C. N. Overgaard. Syet af Frk. Marie Petersen (Motiv: de tre Højtider: Jul, Paaske og Pinse)

1908

Frederikskirken (Marmorkirken). Tilbud fra Maria Pedersen om en broderet dug med ornamenter og ni bibelske scener efter udkast af C. N. Overgaard.

1908

Kunstnernes Efteraarsudstilling 1908, Charlottenborg. Alterdug, tegnet af C. N. Overgaard, broderet af Frk. Maria Petersen.

1909-1919

Overlærer ved Teknisk Skoles Malerskole

1909

Foraarsudstilling 1909, Charlottenborg. 1 portræt (?)

1909

Aarhus Raadhus (det gamle), Politigården, nu Kvindemuseet i Århus. 2 glasmalerier ved trappen, " Dronning Margrethe I, 1395 og Kristoffer af Bayern, 1441". Kunstnerisk leder for rumudsmykning af Byrådssalen.

1910

Svenska Gustafskyrkan, Köbenhamn - Den svenske Kirke i København. "Rosen" glasmaleri, "Jesus stilner stormen på Genesereth sø", 3 glasmalerier bag alter, "Jesu Bjergprædiken", Glasmaleri ved orgelpulpitur, "Det lovsyngende englekor", Div. glasvinduer, (Dekoration af alterparti).

1910

Foraarsudstillingen 1910, Charlottenborg. Glasmalerier: "Jairus Datter og Synderinden" (Sundby Kirke), Glasmaleri: "Dronning Margrethe indrider Aarhus Bys Jorde" (Aarhus Raadhus).

1911

Nordrupøster Kirke. Glasmaleri i kirkens skib, "Nadveren og Korsfæstelsen"

1912

Foraarsudstillingen 1912, Charlottenborg. Skitser til glasmaleri (?)

1912

Taastrup Nykirke, Taastrup. 3 glasmalerier i koret, "Den gode Hyrde", skænket af Jeanette og Hugo samt Joh. F. Hansen og C. N. Overgaard. Signeret CNO 1912.

1912

Trinitatis Kirke, Fredericia. 2 glasmalerier i kirkens kor, " Jesus i Getsemane Have", skænket af Fabrikant Carl M. Cohr og Hustru og "Den gode Hyrde", skænket af Fabrikant Chr. Petersen og Hustru. Begge glasmalerier signeret C. N. Overgaard 1912.

19??

Trinitatis Kirke, Fredericia. Glasmaleri i kirkens skib "Himmelkongen, der kalder de fortrykte hjem" (Matt.11,28). Skænket af Kgl. Hofdekorationsmaler M. C. Nielsen, "udført af" C. N. Overgaard.

1913-1915

Stenlille Kirke. Glasmaleri i kirkens kor, "Peters Fiskedræt", signeret CNO 1913, skænket af Det Lundholmske Legat i anledning af: Foreningen for Indre Missions 50 års Jubilæum 1915.

1915

Taastrup Nykirke, Taastrup. Altertavle efter tegning af CNO, egetræsrelief "Kommer hid til mig", skåret af Billedhugger N. Hansen. 2 korbænke med de 4 evangelistsymboler (BSA), Marcus-løven, Johannes-engel Lukas-okse og Mathæus-ørn". Div. udskårne stole (privateje)

1922

Kunstudstillingen ved Charlottenborg, Foraaret 1922. 2 portrætter (?)

1923

Selvportræt

1923

Deltager på Foreningen for National Kunst's udstilling

1924

Deltager (retrospektiv udstilling) på Foreningen for National Kunst's udstilling

1928

Frederiksborg Slot, Hillerød. Gobelinvævningen afsluttet, indvielsen af gobelinerne.

1928

CNO går på pension

1929

CNO dør 2. december 1929 i Taastrup. Begravet i familiegravstedet på kirkegården ved Taastrup Nykirke. Monumentet på familiegravstedet skulle efter familietraditionen være udført, efter udkast, af CNO.

Nærværende oversigt er udarbejdet af Ib Sandahl for Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune, "BLAAKILDEGAARD", (en afdeling af: KROPPEDAL Museum for Astronomi, Nyere tid og Arkæologi) i forbindelse med særudstillingen C. N. Overgaard, 1851 - 1929, "Fra dekorationskunst til gobeliner", 26. november 2004 - 31. december 2005.

Oplysninger søges om "nye", ikke hidtil registrerede arbejder af C. N. Overgaard. Kontakt: Byhistorisk Samling og Arkiv, "Blaakildegaard", Skolevej 54, 2630 Taastrup. Tlf.: 43 35 36 10, E-mail: blaakildegaard@kroppedal.dk