Slagelse Sankt Mikkel kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sankt Mikkel kirke

Billedserie

Liste over billeder

Slagelse Sankt Mikkel kirke

Slagelse hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Roskildekrønikken beretter, at roskildebispen Sven Nordmand (1074-88) opførte en kirke på stedet, ved udgravninger har man fundet spor efter en tidligere stenkirke, som formodentlig har været af frådsten og har haft to tårne som Tveje Merløse kirke. Den nuværende kirke er opført i 1300-tallet som en treskibet basilika af teglsten. På en gjordbue i søndre sideskib har man afdækket dateringen 1333. Stilen peger mod den nordtyske murstensgotik og har paralleller i Rostock og Stralsund. Mod øst afsluttes koret med en femsidet polygon med høje vinduespartier. Sideskibene har haft tresidet afslutning mod øst, det søndre sideskib fik på et tidspunkt lige østafslutning, men ved istandsættelsen i 1873 blev den tresidede afslutning genetableret. Ingen af de oprindelige døre er bevaret. Tårnet er opført i 1400-tallet, tårnrummet er anlagt som tårnkapel, muligvis som dåbsrum. Kirken har haft et middelalderligt våbenhus mod syd og et Sankt Anna-kapel, der ikke blev benyttet til kirkelige formål efter reformationen og i folkemunde blev det kaldt Brændevinsgangen, våbenhus og kapel blev nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet. Kirken blev hårdt restaureret i 1873-76, hvor man bl.a. tilføjede de to våbenhuse mod nord og syd samt sakristiet, tårnets overdel stammer ligeledes fra denne istandsættelse.

Nord for kirken ses et springvand med Sankt Mikaels kamp mod dragen. Springvandet er udført af Willie Wulff i 1933. Willie Wulff (1881-1962) kom til Paris i 1902 efter studier på Kunstakademiet i København. I Paris studerede han et år hos J.F. Willumsen og blev grebet af den franske symbolisme. I sine figurer ser man påvirkning fra Rodin som i Venus sørger over den døde Adonis (1915). I en periode var Wulff grebet af luftfart og blev leder af det første luftfartsselskab. Da han atter vendte tilbage til billedhuggerkunsten var hans stil præget af samtidens naturalistiske stil, men i Sankt Mikaels kamp mod dragen (1933) er der stadig bevægelse og dramatik. Syd for kirken ses Frihedsmonumentet (1950) af Gunnar Sloth og Kvinde (1989) af Keld Moseholm Jørgensen.

De spidsbuede arkader mellem hovedskib og sideskibe har gotisk profilering. Over arkaderne ses spidsbuede triforier, der nu er tilmuret men tidligere har åbnet sig mod sideskibenes tagrum. I østpartiet har man fundet fortandinger i murværket, som kunne tyde på, at byggeriet på et tidspunkt er overgået til en bygmester, der har været af en mere gammeldags skole, idet der over de gotiske arkadepiller ses kraftige halvsøjler med trapezkapitæler, svære gjordbuer, hjørnesøjler i hvælvene og helstensmurede hvælvkapper, hvilket er senromanske stiltræk.

I 1941 opsattes en alterudsmykning i keramik, udført af Poul Henrik Jensen og Anker Nørregaard, i 1956 blev alterudsmykningen flyttet til Rolsø kirke i Vrinners på Djursland, hvor den nu kan ses. I Slagelse har man nu opstillet et sengotisk krucifiks på alteret. Prædikestolen fra 1614 har i felterne våben for giverne, Ebbe Munk og Sidsel Høg, samt relieffer med Isaks ofring, Kobberslangen og Korsfæstelsen, Opstandelsen og Jonas kommer ud af hvalfisken samt Samson overvinder løven, teksterne sammenstiller de typologiske motiver fra Gamle testamente med de tilsvarende motiver fra Nye testamente, Isaks ofring står billedmæssigt alene men symboliserer Korsfæstelsen som Kobberslangen, Samsons kamp mod løven symboliserer Nedfarten til dødsriget og hænger ikke sammen med Opstandelsen. Den sekskantede døbefont af træ er fra begyndelsen af 1600-tallet. På korets sydvæg er ophængt et topstykke fra et forsvundet egetræsskab fra 1400-tallet. I kirken er ophængt et sandstensepitafium over Erik Knudsen (død 1652) og hustru, deres portrætter ses i storfeltet. På søndre sideskibs vestvæg ses en gravsten fyldt med lidelsesredskaber af enhver art. Korets østvinduer fik indsat glasmosaikvinduer i 1873, i 1903 udførte C.N. Overgaard de tre glasmalerier i de tre midtervinduer, Indtoget i Jerusalem, Korsfæstelsen og Himmelfarten.