Skårup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skårup kirke

Skårup kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var viet til Johannes Døberen i middelalderen. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af frådsten over granitsokkel. Frådstenene stammer muligvis fra et tidligere leje af kildekalk i Øster Åby. Skibets murværk er dekoreret med rundbuer, der løber af på lisener. Den rundbuede syddør er bevaret i brug, norddøren er delvist bevaret som indvendig niche. I syddørens østkarm er bevaret en kvader med et skibsrelief fra romansk tid. I sengotisk tid o.1470 er det oprindelige kor blevet erstattet med det nuværende langhuskor, samtidig blev skibet forlænget mod vest, langhuskor og vestforlængelse er overvejende opført af rå kamp, dog er skibets vestgavl opført af tegl med tre fladbueblændinger. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Udbygningen mod nord er opført i 1754 af Anna Margrete von Halem enke efter H.C.Walkendorff. Sakristiet ved korets nordside er opført i 1862 som afløsning for et tidligere gravkapel fra 1708. I Jacob Madsens visitatsbog ses en tegning af Skårup kirke fra slutningen af 1500-tallet, Jacob Madsen var biskop i Odense 1587-1606, han førte tilsyn med stiftets kirker og var flittig med at tegne og beskrive kirkerne i visitatsbogen, om Skårup kirke nævner han, at præsten opbevarede øl i tårnrummet. I 1949 overgik kirken til selveje. Kirken blev hovedrestaureret i 1954-55.

Ved kirkegårdens sydøstlige hjørne ligger den gamle kirkelade, som blev opført i 1300-tallet. I 1642 besluttede kirkens ejer, Henning Walkendorff og hans hustru Anna Barnekov, at indrette kirkeladen til fribolig for fem fattige i Skårup, desuden oprettede de en fond, der hvert år skulle tillægge de fattige en ydelse i penge eller naturalier. Huset blev kaldt De fattiges hus eller Skårup hospital, institutionen fik desuden tillagt et stykke jord, hvor beboerne kunne dyrke egne produkter. I 1772 oprettede ejeren til Klingstrup et legat "Til Klingstrup Gods fattige samt til en skoleløn og underholdning i Skårup sogn". I fundatsen afsættes et beløb til degnen, som skal forpligte sig til at holde bøn og læse et kapitel i Biblen hver morgen kl.9 i Skårup hospital. Skårup hospital blev også kaldt Skårup kloster, det fungerede frem til 1920, da man nedlagde institutionen og flyttede beboerne til Skårup sogns fattiggård, som i 1933 blev omdøbt til Alderdomshjemmet. Renterne af fondets midler er siden blevet uddelt til folk i sognet. Efter udflytningen blev bygningen indrettet til ligkapel. I 1998 blev bygningen omdannet til menighedslokaler og konfirmandstue.

(Oplysningern er i vid udstrækning hentet fra kirkens brochure, som er udgivet af menighedsrådet i 2001.)

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse, at kirken er under restaurering i 2006 fra maj frem til november. Under Billeder kan man se en serie billeder fra kirken, under Kirkens istandsættelse kan man se etaper i restaureringsarbejdet.

Skårup kirke

Skibets sydmur

Kirken set fra nord

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Mindetavle med våben over indgangen til sakristiet

Orgel

Opgivet døbefont

Døbefont

I forbindelse med opførelsen af langhuskoret o.1470 fik skibet indbygget otteribbede hvælv. Ved restaureringen i 1954 fandt man spor af kalkmalerier i kirken, de blev dog atter overkalket. Den trefløjede altertavle med figurer fra o.1470 har i midterskabet Korsfæstelsen og i fløjene fire scener fra Passionen. Prædikestolen er fra anden halvdel af 1600-tallet, muligvis er prædikestolen skænket af Henning Walkendorf, som blev ejer af Klingstrup i 1637. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks. Orgelfacaden og malerierne på pulpituret er fra 1755. Indgangen til sakristiet stammer fra det gamle gravkapel, hvor Jørgen Henning Walkendorff (død 1724) var bisat med hans to hustruer Elisabeth Margrethe Bille (død 1688) og Helle Trolle (død 1741), over døren ses en mindeplade med adelsvåben. I korets sydvindue ses fire farvede glasruder med våben og navne for Jørgen Henning Walkendorff og Elisabeth Margrethe Bille, det er rester af glasmosaikruder fra 1707, som har siddet i kirkens vinduer.

På siden Middelalderlige altertavler i Danmark kan man læse en nærmere beskrivelse af altertavlen i Skårup kirke. Tryk på nedenstående link, vælg Fyns stift, vælg Søg i alle felter, skriv Skårup og tryk på Start søgning, vælg FY.07.07.01.

Middelalderlige altertavler i Danmark

Den romanske granitfont har fire mandshoveder omkring mundingen og derunder rundbuefrise. Kummen står på en ny fod, tidligere har den stået på en omvendt kumme, som har vist sig at være en mislykket udhugning, hvilket man konstaterede i 1954 under restaureringen. Den mislykkede font er nu opstillet i tårnrummet. Den påbegyndte font har samme udsmykning på kummen som den færdighuggede font. Men under arbejdet med at udhule kummen er man stødt på en åre, der ville flække stenen, hvis man fortsatte arbejdet. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Fyn.