Karen Sorgenfrey: Davids sidste dage

Tilbage til Hovedside

Motiverne på korets nordvæg i Sanderum kirke er usædvanlige og svære at tolke. Bevaringstilstanden gør det ekstra svært, da kalkmalerierne står ret svagt. I nederste frise ses spejderne vende tilbage med drueklasen. I den øverste frise ses tre motiver. Til venstre tre stående skikkelser, hvoraf den midterste er glorificeret, deres hænder antyder samtale. I midten ligger en figur t.v. og t.h. sidder en kvinde med udslagent hår. Til højre ses en engel og nogle dyr. Scenen til højre er formodentlig Bebudelsen for hyrderne.

Scenen i midten har voldt store fortolkningsmæssige problemer. Umiddelbart kunne det være en Fødselsscene, men figuren til højre er umiskendeligt en kvinde, hvilket også fremgår af Kornerups akvareller. Figuren i sengen er efter al sandsynlighed en mand. Nogle forskere mener, der er tale om Ruth ved Boaz leje (Ruths Bog 3,4-14). Men Ruth var en gift kvinde, og det var utænkeligt, at man skildrede en gift kvinde med udslagent hår, derfor kunne motivet tolkes som Abisag ved Davids leje. Da David blev gammel og lå på sit dødsleje, kunne han ikke holde varmen. Han lod hente en ung pige, som skulle bringe kongen lidt varme ved at ligge hos ham, men kongen havde ikke omgang med hende, som skriftet udtrykkeligt understreger. I Aras Biblen (1025-50) ses en miniature med Abisag siddende ved Davids leje, på billedet ses også Salomon og en soldat. I Winchester Biblen (1160-80) ses en miniature med Abisag, der sidder i Davids seng og holder hans hoved i sit skød. I Lyon Biblen (1100-tallet) ses Abisag ved Davids leje. I Admont Biblen (1130-50) ses David liggende på sit leje, i fodenden er Abisag i færd med at varme hans fødder.

Motivet til venstre kunne tolkes som profeten Nathan, der beretter Guds ord videre til David: Når dine dage er omme og du vandrer til dine fædre, vil jeg efter dig oprejse din sæd, en af dine sønner, og grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge mit hus og jeg vil indsætte ham i mit hus og mit kongedømme til evig tid, og hans trone skal stå fast til evig tid (1.Krønikebog, kap.17,11-14). Dermed hænger udsmykningen sammen ikonografisk omkring Kristus nedstamning fra David (Jesses Rod), Kristus fødsel og Dåb samt Marias ubesmittede undfangelse (Abisag med jomfruhår).

Man kan undre sig over, at Sanderum har et så sjældent motiv. Men i Fraugde ses de 24 ældste fra Apokalypsen, og i Sønder Nærå ses legenden om Thomas af Canterbury. Disse motiver er også sjældne i danske romanske kalkmalerier. Man skal formodentlig se disse sjældne motiver i sammenhæng med det store benediktinerkloster i Odense, men der findes ingen skriftlige kilder, som kan underbygge dette. (Karen Sorgenfrey i Det iconographiske blik, festskrift for Ulla Haastrup, Falcon 1993. ISBN 87-88802-07-8)