Præstø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Præstø kirke

Billedserie

Liste over billeder

Præstø kirke

Bårse hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue. Korpartiet med femsidet afslutning er opført i midten af 1400-tallet. Korpartiet er formodentlig opført i tilslutning til et ældre skib, som blev nedrevet kort efter færdiggørelsen af koret, hvorefter det nuværende langhus er blevet opført og afsluttet med et tårn mod vest, muligvis er den nedre del af tårnet ældre end langhuset. I korets nordmur ses en lille spidsbuedør, der formodentlig har ført ud til et sakristi. Tårnets spidsbuevinduer mod nord og syd har profiler med tre hulstave. Ved langhusets sydside opførtes i 1510-20 et sydskib, der udvendigt er opdelt i tre blændingsgavle. I sydskibets østmur ses en indmuret bue, der formodentlig har været forberedelse til en apside. Hele bygningen er opført i røde teglsten. Sydskibets gavle mod syd har etageinddelte blændingsgavle af den sydsjællandske type. Tårnets kamtakgavle har fem spidsbuede højblændinger.

I 1470 skænkede Christian I kirken til oprettelsen af et Antonitterkloster, der blev bygget nord for kirken. I 1504 skænkede kong Hans Beldringe kirke til klosteret. Klosteret blev nedbrudt i 1563. Kirken blev hovedistandsat ved H.B. Storck i 1904-06.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside. Under fanen "Om kirken" kan man læse mere om Præstø kirke.

Præstø sogn

Korpolygonen dækkes af et hvælv med fem pæreformeder ribber. De to skibe er dækket af krydshvælv. Efter reformationen blev det søndre skib benyttet som hovedskib, det nordre skib blev benyttet til mindre betydningsfulde ting og koret blev afskilret fra skibet og en tid benyttet som ligkapel. Ved hovedistandsættelsen i 1904-06 blev korets indre genetableret. Altertavlen i det nordre skib blev opstillet 1910 på altertavlen ses malerier af J. Storck. Prædikestolen fra 1631 menes udført på Abel Shrøders værksted, på hjørnerne ses dydehermer, i felterne ses Kristus og adelsvåben for Jytte Gyldenstjerne, Peder Juel og Christian Grubbe. Den syvkantede font af egetræ stammer fra 1621. I nordmurens vestlige vindue er indsat en glasmosaik af Mogens Jørgensen fra 1961.

I det søndre skib står en altertavle udført på Abel Schrøders værksted inden 1657, da tavlen blev stafferet, på tavlen ses Korsfæstelsen i hovedfeltet, i topstykket ses Opstandelsen og Himmelfarten, i fodstykket ses Nadveren, ifølge en indskrift er tavlen skænket af borgmester Lauritz Nielsen og hustru Elisabeth Jensdatter. I det søndre skibs hjørnesvikler ses vrængmasker fra o.1520 omkring udluftningshullerne, ifølge overleveringen skulle det være karikaturer af samtidige borgere i Præstø.

I kirken ses epitafier over præsten Laurids Rasmussen (1598) med portrætmaleri, over tolder Jacob Christoffersen Wiborg (død 1598) og hustru, over rådmand Svend Nielsen (død 1639) og hustru, over Søren Povelsen (død 1630), over borgmester Lauritz Nielsen Kremer (død 1656) med snitværk i stil med Abel Schrøders altertavle, samt over provst Peder Winsløw (død 1705) og hustru. Desuden ses en gravsten med våben over Korfits Rønnom (død 1494) og Berete Flemming, figursten fra 1557 over præsten Anders Andersen, figursten fra 1557 over præsten Laurits Klein Skibbing, figursten over Anna Siorsdatter (død 1571), figursten Rasmus Mikkelsen (død 1584).

Tryk på nedenstående link til siden Gravsten og epitafier og se nærmere forklaring på prædikestolens adelsvåben og gravstenen for Korfitz Rønnow og Berete Flemming.

Gravsten og epitafier

Fonten er ikke registreret i Mackeprang.