Nordborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nordborg kirke

Nordborg kirke

Als Nørre hr., Sønderborg amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Antonius. Korets østlige del og skibet er opført i første halvdel af 1200-tallet af røde munkesten over affaset sokkel i teglsten. Det senromanske murværk har haft en rundbuefrise, som kun er bevaret på skibets nordmur. Det oprindelige kor har muligvis haft apsis. Nord og syddør i svage murfremspring er i behold men noget ommuret. Desuden er bevaret et rundbuevindue i korets nordmur. Skibets vestende har muligvis været underdel for et tårn, den hviler på en dobbelt affaset teglstenssokkel og har i tagfodshøjde en gesimsfrise af krydsende rundbuer. Sydkapellet er opført i sengotisk tid. I år 1700 blev koret forlænget mod øst med et hertugeligt gravkapel årstal og hertug Augusts våben ses i gavltrekanten. Nordkapellet er opført i 1686 og blev ombygget i 1785, i 1789 opførtes et klokketårn over sydkapellet. Våbenhuset mod vest er opført i 1882.

Kirken hed oprindelig Tontoft kirke efter den lille landsby, der har ligget omkring Tontoft gade, hvor kirke og præstegård ligger. Flækken Købing (senere Nordborg) voksede op omkring det nærliggende Nordborg slot, der oprindelig hed Alsborg slot, slottet skiftede navn til Nordborg slot, da Sønderborg slot blev opført. Nordborg slot havde på et tidspunkt et lille slotskapel, som nu er nedlagt, altertavlen fra dette slotskapel er nu ophængt i Nordborg kirkes nordkapel. I dag fungerer Nordborg slot som efterskole.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Nordborg kirke

Kirken set fra nordøst

Skibets nordmur

Kirken set fra sydvest

Skibets sydmur

Skibet set mod øst

Kalkmaleri på skibets nordmur

Altertavle

Prædikestol

Sydkapellets hvælv

Sydkapellets hvælv østkappe, Dommedag

Døbefont

Kor og skib fik indbygget hvælv i slutningen af 1400-tallet. Alterbordet dækkes af et renæssancepanel. Altertavlen i bruskbarok dateres til 1655, i midterfeltet ses Nadveren i relief, flankeret af Moses og Johannes Døberen, i topstykket ses Korsfæstelsen. Prædikestolen er udført af Jørgen Ringnis kort efter 1626, den har oprindelig haft karnapform, arkadefelterne med nytestamentlige scener flankeres af apostelhermer. Over korbuen er ophængt et korbuekrucifiks fra o.1500. I buen til nordkapellet ses 10 malerier opsat i korsform, de er udført af Kirsten Brorsen i 1998 inspireret af salmen "Op, al den ting".

Kalkmalerierne i sydkapellets hvælv og på skibets nordmur er afdækket og konserveret i 1952. På skibets nordmur ses et våbenskjold fra 1400-tallet, i skjoldet ses et mandshoved med store ørenringe, som er slægten Snafs våben. På skibets nordmur ses desuden Korsbæringen, som er en del af en passionsfrise fra o.1425. I sydkapellets ses kalkmalerier af Peter L..ykt fra o.1500. I østkappen ses en Dommedagsmajestas, Kristus sidder med fødderne på jordskiven og er omgivet af basunspillende engle, Johannes Døberen ses tydeligt, Maria anes, Himmelborgen og Helvedgabet virker lidt kulisseagtige. I toppen ses de fire evangelistsymboler i medaljon. Kapperne er udfyldt med ranker og blomster, som er typiske for Peter L..ykt.

Døbefonten er en senromansk kalkstensfont fra Gotland, på kummen ses hoveder og rundbuede bægerblade. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.