Hundborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hundborg kirke

Hundborg kirke

Hundborg hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kor og den østlige del af skibet er opført i romansk tid af granitkvadre over dobbeltprofileret sokkel, koret har muligvis haft apsis. Skibets vestforlængelse har dannet underdel for et sengotisk tårn, som blev nedrevet i 1686, muligvis er denne underdel rester af et romansk tårn. De to retkantede døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug. I østgavlen og i korets nordmur ses spor efter romanske vinduer, de to rundbuede vinduer i skibets nordmur er omdannede romanske vinduer. Våbenhuset er opført i 1896. I vestgavlen er indsat en romansk gravsten, der ifølge teksten er lagt over broder Aslak, desuden ses en romansk gravsten i skibets sydmur og Ún i skibets nordmur. Kirken har tilhørt ejerne af Råstrup og Ulstrup, det er især familien Kaas til Ulstrup, som har præget kirken.

Læs mere om kirken på sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Hundborg kirke

Romansk gravsten i vestgavlen

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Prædikestol

Mindeplade for familien Kaas

Døbefont

Den oprindelige tårnbue og tårnrummets hvælv er nedrevet, og hele kirken har nu fladt bjælkeloft. Den runde korbue er noget omdannet, de oprindelige kragsten er nu anvendt som sokkelsten for buen. Alterbordets forsidepanel er fra o.1600. Altertavlen i bruskbarok er ifølge indskrift skåret i 1690-91 af Søren Pedersen, tavlen er i væsentlige træk identisk med tavlen i Jannerup kirke, som er skåret af Søren Pedersens læremester, Peder Jensen. Prædikestolen er skåret af Søren Pedersen i 1688, himlen over prædikestolen hang over døbefonten til 1889. I koret ses en præstestol og en degnestol, begge skåret af Søren Pedersen, præstestolen har tidligere fungeret som skriftestol. I skibets vestende ses et pulpitur, der oprindelig har været et herskabspulpitur, som blev stafferet af J. J. Thrane i 1708.

Indtil 1887 har korbuen haft et forgyldt korgitter med en oval mindetavle for medlemmer af familien Kaas, der ligger begravet i kirken, da korgitteret blev fjernet, opsatte man mindetavlen på skibets nordvæg, på bagsiden ses våben for Iffver Kaas og hans hustru Sophie Krag, på forsiden ses våben for sønnen Hartvig Kaas og hans to hustruer, Hedvig Schinkel og Sophie Rothkirk.

På siden Gravsten og epitafier kan man se slægtstavle for Hartvig Kaas. Tryk på nedenstående link og søg Hundborg.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen profilering omkring mundingsranden og bægerblade nederst, den firkantede fod har hjørnekløer. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).