Arkitekter og kunstnere

Tilbage til forside

Hans Beck Wright (1854-1925) Wright blev uddannet som tømrersvend i 1875, hvorefter han kom på Teknisk skole i København, hvor han tog afgangseksamen i juni 1881. Wright har haft ansættelser hos Hos H. Chr. Hansen, Vilh. Friederichsen, J.E. Gnudtzmann og J.D. Herholdt. Desuden har han været ansat under stadsarkitekten i Københavns kommune1907- 25. I løbet af den mere end 20-årige embedsperiode under stadsarkitekten forestod han en lang række forskelligartede byggeopgaver, der spændte fra den moskéinspirerede kloakpumpestation ved Svanemøllen til de store klassicistiske boligkarreer ved Guldbergsgade/Arresøgade på Nørrebro (1924) og ved Slesvigsgade/Dannevirkegade (1923) ved Enghave. Wright har desuden tegnet Brandstationen Frederikssundssvej 83 (1906-07), Brønshøj Skole (1922-23). Formsproget fulgte tidens udvikling fra romantik over nybarok til nyklassicisme. Wright har tegnet facade og tårn til Gethsemane kirke i København i år 1900 og den nuværende kirkebygning i 1915.

Oscar Adam Otto William Matthiesen (1861-1957). Han blev født i Slesvig, efter en tid i malerlære, kom han på Teknisk skole og derefter på Kunstakademiet i København i1878 med afgangseksamen i 1884. Matthiesen har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling fra 1883. Oscar Matthiesens blev under sine besøg i Italien stærkt grebet af højrenæssancens monumentalmaleri, ikke mindst Michelangelos. Blandt de moderne dyrkere af dette format og freskoteknikken var pariseren Puvis de Chavannes, hvis atelier Matthiesensøgte i 1890. Han lærte sig indgående freskomaleriets teknik og udtryksmuligheder. Den store fresko i Gethsemane Kirke viser stiltræk af såvel italiensk højrenæssance som flamsk barok, især Rubens. I visse alterbilleder kan man se en direkte videreførelse af den Carl Bloch'ske tradition. Efter eget udsagn lod Matthiesen sig ofte inspirere af musik og digtekunst under udførelsen af sine kompositioner. Oscar Matthiesen har udført fresken Den grundlovgivende rigsdag den (1915) til Rigsdagens fællessal, på Christiansborg.

Matthiesens kirkelige udsmykninger omfatter fresken Kristus i Gethsemane (1929) til korvæggen i Gethsemane kirke i København, fresken Den barmhjertige samaritan (1931) til Unitarernes Hus i København, desuden har han udført altertavlerne Kristus i Gethsemane (1885) i Hellested kirke, Den korsfæstede (1885) i Grensten kirke, Den korsfæstede (1885) i Sinding kirke, Jesus vandrer på søen (1886) i Mosbjerg kirke samt Kristus og den samaritanske kvinde (1930) i Kildevældskkirken i København.

Læs mere om de ovennævnte arkitekter og kunstnere på KID. Tryk på nedenstående link og søg på navnet.

KID